خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 38 - ص

موضوع : 38 - ص
   تعداد 92
استاد محمد محمود طبلاویص 1 - 40            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویص 1            تعداد استفاده : 687
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویص رادیو سوریا            تعداد استفاده : 653
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویص استدیو            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویص 1-44            تعداد استفاده : 375
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص وقصار السور            تعداد استفاده : 563
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص والمزمل والتکویر والفاتحة            تعداد استفاده : 559
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص من حطیبة 92 صدى صوت            تعداد استفاده : 518
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص من الکوم الطویل صدى صوت            تعداد استفاده : 522
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص جزء 1            تعداد استفاده : 443
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص 4            تعداد استفاده : 537
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص 2            تعداد استفاده : 527
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص وقصار            تعداد استفاده : 325
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص والناس            تعداد استفاده : 310
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص والزمر من حندقوقة 17-5-98            تعداد استفاده : 321
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص من بلطیم            تعداد استفاده : 316
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص جزء 2            تعداد استفاده : 327
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص الزمر            تعداد استفاده : 312
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص 3            تعداد استفاده : 315
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمص 1            تعداد استفاده : 316
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناص والزمر من التسجیلات الاذاعیه الجمیلة            تعداد استفاده : 368
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدص والزمر            تعداد استفاده : 555
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدص الزمر            تعداد استفاده : 534
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدص 21 - 61            تعداد استفاده : 551
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدص 1 - 26            تعداد استفاده : 534
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدص والزمر (2)            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدص الزمر (2)            تعداد استفاده : 142
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدص 21 - 61 (2)            تعداد استفاده : 143
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدص 1 - 26 (2)            تعداد استفاده : 143
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیص والزمر مسجد أبو العطا قریة نوب طریف مرکز السنبلاوین دقهلیة 17-10-2009            تعداد استفاده : 317
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیص و الزمر فى بهنباى            تعداد استفاده : 326
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیآخر ص وأول الزمر            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیص والزمر السنبلاوین 2009            تعداد استفاده : 140
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیص فرسیس نادر جدا            تعداد استفاده : 136
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادص استدیو            تعداد استفاده : 277
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورص 17-51 فجر مسجد الحسین القاهرة 7-10-1991            تعداد استفاده : 310
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورآخر ص الزمر قرآن فجر نادر جداً            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورص فجر 7-10-1992            تعداد استفاده : 135
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورآخر ص والزمر قرآن فجر            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانص مسجلة بکفر الدوار بحیرة            تعداد استفاده : 212
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویص و الزمر            تعداد استفاده : 161
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریص 26-44            تعداد استفاده : 867
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریص 45-78            تعداد استفاده : 275
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملص من الاداعة القرآن الکریم            تعداد استفاده : 202
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملص تسجیل اذاعى            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملص استدیوا اذاعى            تعداد استفاده : 128
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملاخر ص والزمر فجر مسجد مولانا الامام الحسین            تعداد استفاده : 137
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 17            تعداد استفاده : 228
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:07
مدت : 38:07
کد: 24376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 16            تعداد استفاده : 226
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 31:38
مدت : 31:38
کد: 24375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 15            تعداد استفاده : 261
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 42:13
مدت : 42:13
کد: 24374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 14            تعداد استفاده : 183
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:16
مدت : 36:16
کد: 24373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 13            تعداد استفاده : 180
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 42:17
مدت : 42:17
کد: 24372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 12            تعداد استفاده : 207
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:55
مدت : 35:55
کد: 24371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 11            تعداد استفاده : 185
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:43
مدت : 38:43
کد: 24370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 10            تعداد استفاده : 192
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:35
مدت : 40:35
کد: 24369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 9            تعداد استفاده : 208
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:57
مدت : 36:57
کد: 24368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 8            تعداد استفاده : 205
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 34:14
مدت : 34:14
کد: 24367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 7            تعداد استفاده : 229
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:26
مدت : 41:26
کد: 24366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 6            تعداد استفاده : 208
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:26
مدت : 39:26
کد: 24365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 5            تعداد استفاده : 230
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:28
مدت : 35:28
کد: 24364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 4            تعداد استفاده : 205
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:41
مدت : 39:41
کد: 24363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 3            تعداد استفاده : 207
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:13
مدت : 40:13
کد: 24362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 1            تعداد استفاده : 211
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:07
مدت : 35:07
کد: 24361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صاد جلسه 2            تعداد استفاده : 221
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 37:48
مدت : 37:48
کد: 24360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 525
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 319
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 249
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 194
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 151
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 107
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 105
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 113
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 127
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 133
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 110
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 82
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 89
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 100
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 62
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 73
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 73
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 121
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 107
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 109
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 91
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 95
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 108
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 116
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 83
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 133
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 130
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه ص 1 تا 7            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,719,709