خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 37 - صافات

موضوع : 37 - صافات
   تعداد 160
استاد سید متولی عبد العالالصافات من ایران            تعداد استفاده : 604
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات من 75-132            تعداد استفاده : 580
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات احتفال الاذعه بعید الاضحی 27-11-2009            تعداد استفاده : 588
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات 79 - 112            تعداد استفاده : 572
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات 6            تعداد استفاده : 606
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات 4            تعداد استفاده : 583
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات 2            تعداد استفاده : 603
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات والکوتر ایران 2001            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات من ایران 2001            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات امسیه            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات احتفال 19_12_2007            تعداد استفاده : 315
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات 75- 132            تعداد استفاده : 336
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات 5            تعداد استفاده : 369
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات 3            تعداد استفاده : 326
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالصافات 1            تعداد استفاده : 341
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالصافات 1            تعداد استفاده : 640
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالصافات 3            تعداد استفاده : 387
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالصافات 114-182            تعداد استفاده : 375
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالصافات قران فجر            تعداد استفاده : 404
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالصافات ربع(سلام على نوح فی العالمین) قرآن فجر بمسجد رابعه العدویه 1999 رائع            تعداد استفاده : 423
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالصافات [1-4] مقطع خطیییر            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالصافات فجر مسجد رابعه العدویه 4-99            تعداد استفاده : 386
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالصافات وص من بلطیم قدیمة جدا وروعة            تعداد استفاده : 469
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالصافات وص من الحامول 82            تعداد استفاده : 485
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالصافات من السلاهیب الحامول 19-10-93            تعداد استفاده : 485
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالصافات 1-24            تعداد استفاده : 315
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر الصافات وص من الحامول 82            تعداد استفاده : 214
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالصافات ولقد نادانا نوح 84            تعداد استفاده : 150
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالصافات وص من الزعفران            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالصافات والقصار من عزبة عویس سنباط 10-8-96            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالصافات سیدى سالم 1997            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالصافات 1-21            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالصافات وسورة ص من الحسین مع صوت المذیع            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات75-102            تعداد استفاده : 185
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات100-144            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات والآذان- تلاوة 3 - الشافعی - مصر            تعداد استفاده : 195
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات الخمسنیات نسخة کاملة            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات 4            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات 22-39            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات 22 - 153 (2)            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات 123-138            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات - تلاوة 2 - مصر            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات - تلاوة 1 - مصر 1969            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات - المزمل (2)            تعداد استفاده : 191
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات ص            تعداد استفاده : 185
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات75-102 (2)            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات100-144 (2)            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات الاذان            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات 3            تعداد استفاده : 146
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات 22 - 153            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات 2            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات - مصر تلاوة 1 1969 جودة افضل            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات - تلاوة 1 - مصر            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات - المزمل            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات (2)            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات ص (2)            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالصافات 1            تعداد استفاده : 140
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالصافات 2            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویس والصافات والقدر 1-6-2006            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالصافات            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالصافات الخمسنیات - نسخة کاملة            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالصافات            تعداد استفاده : 203
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالصافات 80-144 استدیوا            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالصافات والکوثر 4-9-1984 لیلة عید الأضحى            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصافات وص            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصافات والقمر اعجااز            تعداد استفاده : 263
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصافات 3            تعداد استفاده : 257
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصافات 139-159            تعداد استفاده : 252
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناخر الصافات وص            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصافات وص من الشریط الاصل            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصافات 38-61            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصافات 2            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصافات 1            تعداد استفاده : 127
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالصافات دشنا 2007            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالصافات وقصار لربع الثانى ابو ریان 2011            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد علی حسن سویسیالصافات القنایات 30-10-2012            تعداد استفاده : 64
تلاوت
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالصافات            تعداد استفاده : 402
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالصافات 145-182 ص 1-30            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالصافات 1-61            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالصافات 171-182            تعداد استفاده : 207
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالصافات 75-87            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالصافات 1            تعداد استفاده : 218
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالصافات والحشر محلة زیاد            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالصافات النازعات            تعداد استفاده : 67
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالصافات 2            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالصافات - مسجد الحسین            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالصافات و الحاقة والحشر            تعداد استفاده : 64
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالصافات اذاعة            تعداد استفاده : 71
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالصافات 1            تعداد استفاده : 62
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمد خضر أحمد مصطفىالصافات            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : محمد خضر أحمد مصطفى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ علی محمود شمیسالصافات            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 55673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ علی محمود شمیسالصافات وقریش احتفال الاذاعة الیوم بشهر ذی الحجة            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 55672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ علی محمود شمیسالصافات احتفال اذاعة مسجد طارق ابن زیاد 1432            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 55671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ علی محمود شمیسالصافات-العطارین.دیرب نجم 22-10-2012            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 55421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ علی محمود شمیسالصافات احتفال ذى الحجة            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 55420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ علی محمود شمیسالصافات إحتفال الإذاعة مسجد طارق بن زیاد 11-11-2010            تعداد استفاده : 66
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 55419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 34            تعداد استفاده : 148
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 28:09
مدت : 28:09
کد: 24410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 33            تعداد استفاده : 169
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:30
مدت : 38:30
کد: 24409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 31            تعداد استفاده : 160
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:06
مدت : 40:06
کد: 24408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,703,778