خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 36 - یس

سخنرانی ها
موضوع : 36 - یس
   تعداد 16
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس خلاصه جلسه اول            تعداد استفاده : 115
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:02
مدت : 00:36:02
کد: 31261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه اول-93/10/24            تعداد استفاده : 60
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:36
مدت : 01:07:36
کد: 31260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه سوم-93/11/08            تعداد استفاده : 57
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:17:45
مدت : 01:17:45
کد: 31259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه دوم-93/11/01            تعداد استفاده : 61
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:25
مدت : 01:04:25
کد: 31258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه چهارم-93/11/15            تعداد استفاده : 53
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:09:01
مدت : 01:09:01
کد: 31257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه پنجم-93/11/29            تعداد استفاده : 49
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:14:48
مدت : 01:14:48
کد: 31256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه ششم-93/12/06            تعداد استفاده : 59
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:08:23
مدت : 01:08:23
کد: 31255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیسخنرانی در محضر رهبر معظم انقلاب -حسینیه امام خمینی- شب اول فاطمیه 1394/01/03            تعداد استفاده : 51
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:40
مدت : 00:40:40
کد: 31254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه هفتم-94/01/26            تعداد استفاده : 55
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 0
مدت : 0
کد: 31253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه هشتم-94/02/02            تعداد استفاده : 52
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:10:30
مدت : 01:10:30
کد: 31252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه نهم-94/02/09            تعداد استفاده : 48
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:28
مدت : 01:01:28
کد: 31251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه دهم-94/02/16            تعداد استفاده : 58
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:20
مدت : 00:59:20
کد: 31250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه یازدهم-94/02/23            تعداد استفاده : 45
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:41
مدت : 01:00:41
کد: 31249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه دوازدهم-94/02/30            تعداد استفاده : 42
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:52
مدت : 01:00:52
کد: 31248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه سیزدهم-94/03/06            تعداد استفاده : 47
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:24
مدت : 01:06:24
کد: 31247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیدر محضر قرآن-سوره مبارکه یس جلسه چهاردهم-94/03/21            تعداد استفاده : 44
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:02
مدت : 01:02:02
کد: 31246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,617,311