خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 34 - سباء

موضوع : 34 - سباء
   تعداد 73
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه سبا آیات 1-843
تلاوت
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 08:24
زمان : 08:24
کد: 89044
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمسبا وفاطر طنبارة 11-9-99291
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82330
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسبا فاطر (2)484
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79245
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسبا فاطر316
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77581
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسبا مسجد الحسین625
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68190
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد کامل یوسف البهتیمیسبا 24- 45310
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67404
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصاناخر سبا والمزمل والبلد512
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65016
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباو فاطر من طنطا 1996364
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64726
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا والمزمل امسیه348
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64725
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا فاطر 2375
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64724
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا 34-39362
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64723
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصاناواخر سبا وفاطر333
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64701
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباْ فاطر ق السنبلاوین 1995312
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64267
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباء والنازعات295
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64266
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا ممتازه327
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64265
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا ایة 24 ایة 45 من مسجد سیدى احمد البدوى عام 78292
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64264
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا 1-6303
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64263
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویسباء وفاطر283
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62209
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویسبا و فاطر298
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62208
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالسباعیه ادفو 1996 رائعه284
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61556
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود خلیل الحصریسبا 43-45778
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60300
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود خلیل الحصریسبا 10-14421
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60153
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 حمدی محمود الزاملاخر سبا وفاطر استدیوا اذاعى323
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59736
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 22277
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 27:36
زمان : 27:36
کد: 24483
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 20273
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 34:42
زمان : 34:42
کد: 24482
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,927,299,192