خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 31 - لقمان

سخنرانی ها
موضوع : 31 - لقمان
   تعداد 19
دکتر میرباقرینکات تربیتی سوره لقمان آیه 12 - 1 - درک حکمت و راه به دست آوردن آن            تعداد استفاده : 122
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:31
مدت : 09:31
کد: 44930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقرینکات تربیتی سوره لقمان آیه 12 - 2 - مراتب حکمت            تعداد استفاده : 121
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:14
مدت : 09:14
کد: 44929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقرینکات تربیتی سوره لقمان آیه 12 - 3 - حکمت چیست؟            تعداد استفاده : 118
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:14
مدت : 09:14
کد: 44928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقرینکات تربیتی سوره لقمان 4 - آثار زهد و تقوا            تعداد استفاده : 121
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:43
مدت : 08:43
کد: 44927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقرینکات تربیتی سوره لقمان 5 - مراتب حفظ زبان            تعداد استفاده : 131
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:48
مدت : 09:48
کد: 44926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقرینکات تربیتی سوره لقمان 6 - موجبات نفوذ حکمت به قلب            تعداد استفاده : 116
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:49
مدت : 08:49
کد: 44925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقرینکات تربیتی سوره لقمان 7 - اصطلاح های حکمت            تعداد استفاده : 116
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:39
مدت : 09:39
کد: 44924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقرینصایح سوره لقمان            تعداد استفاده : 132
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:33
مدت : 09:33
کد: 44923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریشرک 1 - مذمت شرک از زبان لقمان            تعداد استفاده : 138
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:07
مدت : 09:07
کد: 44922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 1            تعداد استفاده : 14
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:01
مدت : 00:47:01
کد: 37432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 2            تعداد استفاده : 20
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:19
مدت : 00:50:19
کد: 37431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 3            تعداد استفاده : 20
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:54
مدت : 00:46:54
کد: 37430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 4            تعداد استفاده : 24
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:50
مدت : 00:47:50
کد: 37429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 5            تعداد استفاده : 26
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:23
مدت : 00:44:23
کد: 37428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 6            تعداد استفاده : 20
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:53
مدت : 00:46:53
کد: 37427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 7            تعداد استفاده : 14
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:22
مدت : 00:58:22
کد: 37426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 8            تعداد استفاده : 16
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:46
مدت : 00:48:46
کد: 37425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 9            تعداد استفاده : 17
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:32
مدت : 00:54:32
کد: 37424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاننگاهی به آیات سوره لقمان از دیدگاه پیامبر وائمه ع 10            تعداد استفاده : 14
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:34
مدت : 00:57:34
کد: 37423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,660,696