خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 30 - روم

موضوع : 30 - روم
   تعداد 188
استاد سید متولی عبد العالالروم وقصار فرح خالد مبروک            تعداد استفاده : 530
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالروم والقصار            تعداد استفاده : 543
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالروم وقران ظهر جمعه 24-7-2008            تعداد استفاده : 305
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالروم            تعداد استفاده : 371
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم            تعداد استفاده : 577
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم والقصار            تعداد استفاده : 557
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم نادرة            تعداد استفاده : 564
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم من أسیوط            تعداد استفاده : 579
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم مسجد محمد الخامس المغرب 1960            تعداد استفاده : 583
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم لیبیا 1            تعداد استفاده : 550
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم سوریا            تعداد استفاده : 572
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم القصار سوریا            تعداد استفاده : 547
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم الانفطار            تعداد استفاده : 562
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم الأقصى            تعداد استفاده : 575
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 6            تعداد استفاده : 555
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 5            تعداد استفاده : 568
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 3            تعداد استفاده : 575
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-60 الانفطار القمر البلد            تعداد استفاده : 600
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-54 تلاوة مذهلة            تعداد استفاده : 587
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-47            تعداد استفاده : 554
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-46 اذاعة السعودیة            تعداد استفاده : 571
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-45 الجامع الأموی دمشق سوریا            تعداد استفاده : 585
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40- بدون صدى            تعداد استفاده : 570
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 مختلف            تعداد استفاده : 555
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 الجامع الأموی دمشق1960            تعداد استفاده : 565
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-37 جامع الحسین            تعداد استفاده : 431
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-36 مختلف            تعداد استفاده : 429
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-30 الضحى الشرح الفاتحة وأول البقرة            تعداد استفاده : 448
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17 - 36            تعداد استفاده : 421
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 1-17            تعداد استفاده : 413
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم - أسوان            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم، لیبیا            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم-أسیوط            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم والضحى والشرح والفاتحة وأول البقرة من سوریا            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم من17-54 عزاء أسیوط            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم من 17-36 من الأقصى            تعداد استفاده : 153
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم لیبیا 2            تعداد استفاده : 153
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم کاملة            تعداد استفاده : 171
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم رادیو سوریا            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم القصار سوریا 1            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم الانفطار القمر البلد            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم اسیوط            تعداد استفاده : 157
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 54-60 لقمان 1-26            تعداد استفاده : 161
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 4            تعداد استفاده : 139
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 2            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-54            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-54 اسیوط            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-46            تعداد استفاده : 142
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-45            تعداد استفاده : 144
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 من سوریا            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 المسجد الکبیر الکویت 1966            تعداد استفاده : 113
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 المسجد الأموی 1960            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-36            تعداد استفاده : 113
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-32            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-30 الضحى الانشراح الفاتحة البقرة 1-5 سوریا            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم 1            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم - من الحسین            تعداد استفاده : 101
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالروم مقطع            تعداد استفاده : 483
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالروم 1-30 مسجد الحسین            تعداد استفاده : 127
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأول الروم تلاوة فجر            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالروم            تعداد استفاده : 119
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالروم            تعداد استفاده : 124
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالروم لقمان السجدة            تعداد استفاده : 128
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالروم 1 - 27            تعداد استفاده : 227
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالروم وقریش إیران            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالروم 22-27 ایران            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالروم 54--لقمان 22            تعداد استفاده : 129
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم17-26            تعداد استفاده : 101
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم والسجدة (2)            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم لقمان (3)            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم 31 - 60            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم 1 - 30            تعداد استفاده : 122
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم والسجدة            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم لقمان            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم لقمان (2)            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم 31 - 60 (2)            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم 1 - 30 (2)            تعداد استفاده : 67
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالروم 1 ایران            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالروم 2 ایران            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالروم والفاتحه من ایران 2004            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالروم والفاتحة إیران            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالروم والفاتحة            تعداد استفاده : 62
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالروم 1            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالروم 2            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالروم 1            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالروم 1-29            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الروم_17-26            تعداد استفاده : 62
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالروم الأعلى إحتفال الإسراء والمعراج 13-7-2009            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالروم 1-30 فجر 15-6-1992            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالروم فجر 1992            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم اسکندریة            تعداد استفاده : 236
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم 2            تعداد استفاده : 227
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم والبروج            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم 3            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم 1            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالروم والعلق باکستان 2009            تعداد استفاده : 210
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم وقصار حفله ال مخزم المحروسه 2003            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالروم والانشقاق والبلد 4-12-1980            تعداد استفاده : 65
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,715,290