خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 29 - عنکبوت

ترتیل
موضوع : 29 - عنکبوت
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 475
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 205
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 221
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 160
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 110
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 98
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 88
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 112
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 98
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 110
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 92
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 73
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 89
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 92
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 59
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 72
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 64
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 132
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 100
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 116
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 72
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 111
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 103
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 109
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 86
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 135
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 117
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,770,532