خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 29 - عنکبوت

موضوع : 29 - عنکبوت
   تعداد 195
استاد سید متولی عبد العالالعنکبوت 46-69535
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالعنکبوت288
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88035
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالعنکبوت 1-30529
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87509
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت الروم، المسجد الأقصى، فلسطین 1961593
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86574
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت الروم 44561
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86573
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت 45-69 الروم 1-5551
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86572
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت337
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85982
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت الروم283
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85981
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت 67-69 و الروم 1-15323
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85980
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت وقصار السور أمسیة340
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84960
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم من تلاوات الفجر فى رمضان 1418 هجریة338
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84959
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم السنبلاوین1988341
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84958
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم ابو شعبه ابو حماد313
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84957
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم - طحا المرج 1997328
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84956
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت و الروم من نشوة341
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84955
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت الروم 4334
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84954
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت الروم 2341
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84953
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت التحریم والانشقاق 1986 الحسین334
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84952
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعتکبوت - أمسیة336
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84949
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم والبروج مسهلة287
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83584
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم طحا المرج 97296
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83583
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم السنبلاوین عزاء305
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83582
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم 4-8-97303
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83581
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والرحمن301
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83580
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت امسیه291
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,934,003,382