خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 26 - شعراء

موضوع : 26 - شعراء
   تعداد 327
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت نادر مجلسی سوره مبارکه شعراء آیات 78-89388
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 08:46
زمان : 08:46
کد: 89058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء من الکویت مسجد الملا صالح155
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 52-90164
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 51-102161
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 4149
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 1157
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء والشورى156
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء من الکویت155
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء ـ من عزاء161
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 51-81157
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 5152
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 3166
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 2173
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 1979149
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویاول الشعراء لیبیا194
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء-الفجر- من مسجد سلامة الراضی- 1956م غالباً229
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء والقارعة والهمزة والإخلاص - المسجد الأموی 1958228
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء و الفجر خارجی من مسجد سلامة الراضی بمصر فی الخمسینیات236
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء مسجد سلامة الراضی238
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء لیبیا247
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء سوریا240
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء خارجی242
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء الفجر والعلق القارعة والهمزةوالاخلاص-نسخة شفیق-219
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء الفجر الفاتحة اول البقرة من الحسین للمنشاوى مباشر224
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء الطارق الفجر200
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,736,960,426