خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 24 - نور

ترتیل
موضوع : 24 - نور
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 479
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 276
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 144
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 113
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 80
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 65
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 89
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 107
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 99
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 89
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 89
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 100
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 93
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 58
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 64
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 77
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 125
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 118
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 110
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 53
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 104
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 111
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 109
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 95
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 125
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 121
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,748,125