خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - احکام دفن اموات- با ترجمه- بصورت تصویری

احکام دفن اموات

پس چون اراده كند بيرون آمدن از قبر را بيرون بيايد از طرف پاهاي ميّت پس پركند قبر را و بلند كند از زمين به قدر چهار انگشت و نريزد در قبر غير از خاك قبر و گذارده شود نزد سَرِ او خشتي يا لوحي پس بريزد آب بر قبر و ابتدا كند به ريختن آب از جانب سر پس ‍ دَوْر داده شود آب ريختن بر چهار طرف قبر تا برگردد نزد سر آنجايي كه اوّل شروع كرده است به آب ريختن پس اگر از آن آب چيزي زياد بيايد بريزد بر وسط قبر پس وقتي كه پوشانيد قبر را بگذارد دست خود را بر قبر هر كسي كه مي خواهد و بگشايد انگشتان خود را و فرو ببرد در خاك قبر
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1814 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1815 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1816

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,130,555,343