خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - معنی استخاره و کیفیت آن- بصورت تصویری

معنی استخاره و کیفیت آن

مؤلف گويد كه معني استخاره طلب خير كردن است پس هر كاري كه مي خواهي بكني طلب كن خير خود را از حق تعالي و روايت شده كه در سجده آخر نماز شب طلب خير كن و صدويك مرتبه بگو:

اَسْتَخيرُاللَّهَ بِرَحْمَتِهِ

و در سجده آخر نافله صبح و در هر ركعت از نافله هاي زوال نيز استخاره مندوبست
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1581
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,934,173,201