خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 60 - سوره اعلی - صفحه 592- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَهُم
26 - و آن‌گاه‌ حسابشان‌ ‌با‌ ماست‌


صفحه : 592
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 592تعویض تصویر 
16 - بلکه‌ ‌شما‌ زندگی‌ دنیا ‌را‌ ترجیح‌ می‌دهید

17 - حال‌ ‌آن‌ ‌که‌ آخرت‌ بهتر و پایدارتر ‌است‌

18 - همانا ‌این‌ [گفتار] ‌در‌ کتب‌ [رسولان‌] پیشین‌ آمده‌ ‌است‌

19 - [‌در‌] کتاب‌های‌ ابراهیم‌ و موسی‌1 - آیا خبر ‌آن‌ بلای‌ فراگیر ‌به‌ تو رسیده‌ ‌است‌!

2 - چهره‌هایی‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز ذلت‌ بارند

3 - عمل‌ [بیهوده‌] کرده‌ و رنج‌ [آخرت‌] برده‌اند

4 - [ناچار] ‌به‌ آتشی‌ سوزان‌ ‌در‌ آیند

5 - ‌از‌ چشمه‌ای‌ داغ‌ نوشانده‌ شوند

6 - طعامی‌ جز ‌از‌ خار تلخ‌ ندارند

7 - ‌که‌ نه‌ فربه‌ کند و نه‌ گرسنگی‌ زداید

8 - چهره‌هایی‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز شاداب‌ و متنعّمند

9 - ‌از‌ سعی‌ ‌خود‌ خشنودند

10 - ‌در‌ بهشت‌ برینند

11 - ‌در‌ ‌آن‌ بیهوده‌ای‌ نشنوند

12 - ‌در‌ ‌آن‌ چشمه‌ای‌ روان‌ ‌است‌

13 - ‌در‌ ‌آن‌ جا تخت‌هایی‌ ‌است‌ بلند،

14 - و جام‌هایی‌ [‌در‌ کنار چشمه‌] نهاده‌،

15 - و پشتی‌هایی‌ ‌به‌ ردیف‌ چیده‌ ‌شده‌،

16 - و فرش‌هایی‌ فاخر گسترده‌ ‌است‌

17 - چرا شتر ‌را‌ نمی‌نگرند ‌که‌ چطور آفریده‌ ‌شده‌!

18 - و ‌به‌ آسمان‌ ‌که‌ چگونه‌ برافراشته‌ ‌شده‌!

19 - و ‌به‌ کوه‌ها ‌که‌ چسان‌ میخ‌ کوب‌ شده‌اند!

20 - و ‌به‌ زمین‌ ‌که‌ چگونه‌ گسترده‌ ‌شده‌

21 - ‌پس‌ پند ده‌ ‌که‌ تو تنها پند رسانی‌

22 - تو ‌بر‌ کفار گماشته‌ و مراقب‌ نیستی‌

23 - مگر آنکس‌ ‌که‌ پشت‌ کند و کافر شود،

24 - ‌پس‌ ‌خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ عذاب‌ بزرگتر، عذاب‌ می‌کند

25 - همانا بازگشتشان‌ ‌به‌ سوی‌ ماست‌

26 - و آن‌گاه‌ حسابشان‌ ‌با‌ ماست‌مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 60 - سوره اعلی - صفحه 592
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,460,079