خدمات تلفن همراه

الحان قرآن تبیان - نمونه های تلاوت قاریان

تعداد 112
سور مبارکه مریم، تکویر اثر عبدالباسط محمد عبدالصمدسور مبارکه مریم، تکویر
اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد
سوره مبارکه حمد اثر عبدالباسط محمد عبدالصمدسوره مبارکه حمد
اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد
سور مبارکه حجرات، آیات 13 الی آخر، قاف، شرح، توحید اثر مصطفی اسماعیلسور مبارکه حجرات، آیات 13 الی آخر، قاف، شرح، توحید
اثر : مصطفی اسماعیل
سوره مبارکه آل عمران، آیات 195-171 اثر مصطفی اسماعیلسوره مبارکه آل عمران، آیات 195-171
اثر : مصطفی اسماعیل
سوره مبارکه مریم، آیات 36-12 اثر مصطفی اسماعیلسوره مبارکه مریم، آیات 36-12
اثر : مصطفی اسماعیل
سوره مبارکه بروج، آیات 22-11، علق، 5-1 اثر راغب مصطفی غلوشسوره مبارکه بروج، آیات 22-11، علق، 5-1
اثر : راغب مصطفی غلوش
سوره مبارکه رحمن، آیات 33-9، حاقه، آیات 24-1 اثر راغب مصطفی غلوشسوره مبارکه رحمن، آیات 33-9، حاقه، آیات 24-1
اثر : راغب مصطفی غلوش
سوره مبارکه انعام، ضحی اثر محمد محمود طبلاویسوره مبارکه انعام، ضحی
اثر : محمد محمود طبلاوی
سور مبارکه مزمل، آیات 19-1، حمد اثر محمد احمد بسیونیسور مبارکه مزمل، آیات 19-1، حمد
اثر : محمد احمد بسیونی
سوره مبارکه یونس ۳-۱۷ اثر محمد صدیق منشاویسوره مبارکه یونس ۳-۱۷
اثر : محمد صدیق منشاوی
سوره شوری، آیات 15-1، حشر 24-18 اثر سید متولی عبد العالسوره شوری، آیات 15-1، حشر 24-18
اثر : سید متولی عبد العال
سور مبارکه آل عمران، آیات 9-1، علق، آیات 5-1 اثر انور شحات محمد انورسور مبارکه آل عمران، آیات 9-1، علق، آیات 5-1
اثر : انور شحات محمد انور
سوره مبارکه انسان، آیات 1-22، کوثر، نصر اثر انور شحات محمد انورسوره مبارکه انسان، آیات 1-22، کوثر، نصر
اثر : انور شحات محمد انور
سور مبارکه کهف، آیات110-108، مریم 36-1 اثر محمد احمد شبیبسور مبارکه کهف، آیات110-108، مریم 36-1
اثر : محمد احمد شبیب
سوره مبارکه نور، آیات 60-35 اثر محمود خلیل الحصریسوره مبارکه نور، آیات 60-35
اثر : محمود خلیل الحصری
سوره مبارکه حجرات، آیات 18-15، قاف 11-1، بلد، شمس، قریش اثر عبدالفتاح شعشاعیسوره مبارکه حجرات، آیات 18-15، قاف 11-1، بلد، شمس، قریش
اثر : عبدالفتاح شعشاعی
انفطار، آیات 13-1 اثر ابوالعینین شعیشعانفطار، آیات 13-1
اثر : ابوالعینین شعیشع
سوره مبارکه علق، آیات 14-1 اثر ابوالعینین شعیشعسوره مبارکه علق، آیات 14-1
اثر : ابوالعینین شعیشع
سوره مبارکه تحریم، آیات 12-5، ملک، آیات 24-1 اثر محمد عبدالوهاب طنطاویسوره مبارکه تحریم، آیات 12-5، ملک، آیات 24-1
اثر : محمد عبدالوهاب طنطاوی
سوره مبارکه فاطر، 12-1 اثر محمد عبدالعزیزحصانسوره مبارکه فاطر، 12-1
اثر : محمد عبدالعزیزحصان
سوره مبارکه آل عمران، آیات 195-186، حشر، 24-21طارق، بلد اثر شعبان عبدالعزیز صیادسوره مبارکه آل عمران، آیات 195-186، حشر، 24-21طارق، بلد
اثر : شعبان عبدالعزیز صیاد
سور مبارکه اعراف، آیات 90-73، ضحی، شرح اثر محمد رفعتسور مبارکه اعراف، آیات 90-73، ضحی، شرح
اثر : محمد رفعت
سوره مبارکه حجرات، آیات 18-11، قاف 11-1 اثر احمد رزیقیسوره مبارکه حجرات، آیات 18-11، قاف 11-1
اثر : احمد رزیقی
سوره مبارکه قاف، انفطار اثر محمود عبدالحکمسوره مبارکه قاف، انفطار
اثر : محمود عبدالحکم
سوره مبارکه مومنون، آیات 11-1 اثر حسین کرمیسوره مبارکه مومنون، آیات 11-1
اثر : حسین کرمی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,959,243,920