خدمات تلفن همراه

الحان قرآن تبیان - نمونه های تلاوت قاریان، مقام : صبا

<[صفحه 1 از 1]>
مقام : صبا
تعداد 6
عبدالباسط صوت 1 اثر  عبدالباسط محمد عبدالصمدعبدالباسط صوت 1
اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد
مصطفی اسماعیل صوت 1 اثر  مصطفی اسماعیلمصطفی اسماعیل صوت 1
اثر : مصطفی اسماعیل
مصطفی اسماعیل صوت 2 اثر  مصطفی اسماعیلمصطفی اسماعیل صوت 2
اثر : مصطفی اسماعیل
منشاوی  صوت 1 اثر  محمد صدیق منشاویمنشاوی صوت 1
اثر : محمد صدیق منشاوی
منشاوی  صوت 2 اثر  محمد صدیق منشاویمنشاوی صوت 2
اثر : محمد صدیق منشاوی
شحات محمد انور  صوت 1 اثر  انور شحات محمد انورشحات محمد انور صوت 1
اثر : انور شحات محمد انور

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,694,597