خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (7)- دعای آنحضرت به وقت مهمات و رنج - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 41 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 42 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 43


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 126,315,508