خدمات تلفن همراه

تلاوت - با عنوان : اخر الفجر والبلد والفلق والفاتحه - اثر: استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصاناخر الفجر والبلد والفلق والفاتحه
                  تعداد استفاده : 512
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,005,854