خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (49)- دعای آنحضرت در دفع مکر دشمنان - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان327صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 327 328صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 328 329صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 329 330صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 330 331صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 331 332صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 332 333صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 333 334صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 334


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,001,087