خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (43)- دعای آنحضرت به وقت دیدن ماه نو - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان236صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 236 237صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 237 238صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 238


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,025,989