خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (36)- دعای آنحضرت به وقت شنیدن رعد - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان202صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 202 203صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 203 204صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 204


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,009,985