خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (22)- دعای آنحضرت در سختی و گرفتاری - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان120صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 120 121صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 121 122صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 122 123صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 123 124صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 124 125صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 125 126صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 126 127صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 127


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,002,172