خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (14)- دعای آنحضرت در دادخواهی از ستمگران - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان67صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 67 68صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 68 69صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 69 70صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 70 71صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 71


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,019,341