خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (39)- دعای آنحضرت در طلب عفو - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 213 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 214 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 215 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 216 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 217 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 218


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,547,111