خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - در تکفین میّت- بصورت تصویری

در تکفین میّت

پس كفن كند او را و حاضر كند آن پارچه پنجمي را كه ران پيچ باشد و پهن كند و بگذارد بر روي آن مقداري از پنبه و بپاشد بر آن مقداري زريره و بگذارد آن را بر قُبُل و دُبُر ميّت و بر سوراخ دُبر او پنبه بگذارد پس آن پارچه را ببندد بر رانهاي او و محكم ببندد رانهاي او را پس لُنگش را ببندد از نافش تا هر كجا كه برسد و بپوشاند بر او پيراهنش و بالاي آن سرتاسري را و بالاي آن حِبَره و يا چيزي كه قايم مقام آن باشد و بگذارد با او دو جريده از چوب خرما يا از درخت ديگري و بايد تَر وتازه باشد و درازي آن به مقدار استخوان ذراع باشد مي گذارد يكي از آن دو را در جانب راست چسبيده به بدن از آن محلّي كه موضع بستن لُنگ است و ديگري را در جانب چپ مابين پيراهن و سرتاسري و بگذارد كافور را بر مواضع سجده ميّت كه پيشاني و باطن كفها و سر زانوها و اطراف انگشتان پاها باشد و اگر از كافور چيزي زياد آمد بگذارد بر سينه او و بپيچد بر او كفنهايش را و ببندد او را از جانب سر و پاهايش تا او را به خاك سپرد و در آن وقت گره كفن را بگشايد و چون از امر كفن فارغ شدند او را سوار بر تابوت كنند و ببرند او را تا مصلّي پس بر او نماز بخوانند
با ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1806


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,031,898