خدمات ارزش افزوده
نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی
فقط مشترکین ایرانسل : ارسال کلیدواژه از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی 1
آوای دل
FAYEZ
قصاید و قطعات منوچهری
DAMGHANIG
قصایدسنایی
SANGH
قصایدپروین اعتصامی
PARVINGH
رباعیات محتشم
MOHTA
قطعات سنایی
SANAGH
دیوان اشعار رودکی
RODAKI
ابیات برگزیده صائب
SAEBA
ماده تاریخ های هاتف
HATA
قصاید هاتف
HATG

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی 2
خلدبرین وحشی بافقی
BAFGH
غزلیات انوری
ANVGH
قصاید عراقی
ARGHGA
اورنگ یکم جامی(سلسله الذهب)
JAMO1
اورنگ دوم جامی
JAMO2
اورنگ سوم جامی(تحفه الابرار)
JAMO3
اورنگ چهارم جامی
JAMO4
قصاید اوحدی
OHADG
قطعات خاقانی
GKHAGH
غزلیات خاقانی
KHAGHG

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی 3
رباعیات خاقانی
KHAGHR
غزلیات فرغانی
GFORGH
قصاید و قطعات فرغانی
FORGH
رباعیات عراقی
ARGHR
ناظر و منظور وحشی بافقی
BAFNM
غزلیات صائب
SAGHAZ
قصاید سعد سلمان
SADGH
مقطعات انوری
ANVMA
قطعات محتشم
MOHGHT
ترجیع بند محتشم
MOHTJ

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی 4
اورنگ هفتم جامی
JAMO7
ترجیعات خاقانی
KHAGHTJ
ترکیبیات خاقانی
KHAGHT
عشاق نامه عراقی
ARGHO
غزلیات عراقی
ARGHG
خرد نامه نظامی
NEZKH
شرف نامه نظامی
NEZSH
خرد نامه اسکندری جامی
JAMKH
قصاید محتشم
MOHG
آیینه سکندی دهلوی
DEHA

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی 5
خسرو شیرین دهلوی
DEHKH
مثنویات دهلوی
DEHMAS
مجنون و لیلی دهلوی
DEHLM
گشتاسب نامه دقیق طوسی
GTOSI
دیوان اشعار خیام
KHAYAM
رباعیات ابوسعید
ABORO
غزلیات محتشم کاشانی
MOHGH
غزلیات فروغی بسطامی
BASGH
یوسف و زلیخا جامی
YZJAM
غزلیات سنایی
SANAG

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی 6
منطق العشاق(ده نامه اوحدی)
OHADO
رباعیات سنائی
SANAI
قصاید فرخی
FRKH
هفت پیکر نظامی
NEZH
گزیده اشعار وحشی بافقی
BAFGHI
رباعیات انوری
ANVARI
لیلی و مجنون جامی
JMLM
غزلیات اوحدی
OHADI
قصاید انوری
GANVARI
قصاید خاقانی
KHAGH

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی 7
لیلی و مجنون نظامی
NEZL
قصاید ناصر خسرو
KHOSG
دیوان جامع شمس
SHAMD
غزلیات خواجوی کرمانی
KERGH
گلشن راز شبستری
GOLRA
غزلیات هاتف اصفهانی
HATEF
سخنان دکتر شریعتی
DRSH
سخنان جبران خلیل جبران
JEBR
قصاید عطار
ATAGH
رباعیات عطار
ATARO

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی 8
منطق الطیر عطار
ATAM
غزلیات عطار
ATAG
اندیشه بزرگان
TDOR
غزلیات شهریار
SHAHG
عشاق نامه عبید زاکانی
ZAKE
فرهاد و شیرین وحشی بافقی
BAFS
دیوان پروین اعتصامی
PARVIN
خسرو شیرین نظامی
NEZK
مخزن الاسرار نظامی
NEZM
قصاید ملک الشعرای بهار
BAHG

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع ادبی 9
نان و حلوا و نان و پنیر شیخ بهایی
BAHN
شاهنامه فردوسی
FERDOSI
موعظه های سعدی
SADIM
غزلیات سعدی
SADIG
غزلیات حافظ
HAFEZG
مثنوی مولوی
MASM
رباعیات سعدی
SADRO

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,883,975,281