خدمات ارزش افزوده
نمایش پیشواز - صفحه 1123
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علیرضا عطائی
            
عنوان : سازو آواز مخالف
اثر : علیرضا عطائی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44124406
کد هفتگی ایرانسل : 44124426
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/11/13

            
عنوان : چهار مضراب1
اثر : صدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44124975
کد هفتگی ایرانسل : 44125021
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/01

            
عنوان : ماه عروس3
اثر : صدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44124994
کد هفتگی ایرانسل : 44125039
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/01

            
عنوان : ساز و آواز1
اثر : صدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44124984
کد هفتگی ایرانسل : 44125029
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/01
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه محراب
            
عنوان : معبر آسمانی1
اثر : گروه محراب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44125292
کد هفتگی ایرانسل : 44125269
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/04

            
عنوان : اندوه نهفته3
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126476
کد هفتگی ایرانسل : 44126535
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : آواز عشاق شور
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126482
کد هفتگی ایرانسل : 44126541
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : در کوی جانان4
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126486
کد هفتگی ایرانسل : 44126545
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : لبخنده ی گل3
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126490
کد هفتگی ایرانسل : 44126549
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : مشنو ای دوست1
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126491
کد هفتگی ایرانسل : 44126550
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : مشنو ای دوست2
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126492
کد هفتگی ایرانسل : 44126551
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : مشنو ای دوست3
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126493
کد هفتگی ایرانسل : 44126552
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : آواز بیات ترک2
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126498
کد هفتگی ایرانسل : 44126557
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : آواز بیات ترک3
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126499
کد هفتگی ایرانسل : 44126558
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : آواز بیات ترک4
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126500
کد هفتگی ایرانسل : 44126559
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : آواز بیات ترک6
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126502
کد هفتگی ایرانسل : 44126561
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : چهار مضراب (بیکلام1)
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126529
کد هفتگی ایرانسل : 44126564
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : تصنیف چشم یاری2
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126505
کد هفتگی ایرانسل : 44126566
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : رباعی
اثر : محمدصدیق تعریف اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126508
کد هفتگی ایرانسل : 44126569
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14

            
عنوان : امیر نجف1
اثر : گروه بین المللی الغدیر تهران اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126679
کد هفتگی ایرانسل : 44126720
مناسبت : میلاد حضرت علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/18
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : آوار
            
عنوان : امان از جدایی3
اثر : آوار اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44127267
کد هفتگی ایرانسل : 44127314
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه شیعه فرکانس
            
عنوان : علی حلالم کن1
اثر : گروه شیعه فرکانس اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44127368
کد هفتگی ایرانسل : 44127429
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/01/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه شیعه فرکانس
            
عنوان : علی حلالم کن3
اثر : گروه شیعه فرکانس اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44127370
کد هفتگی ایرانسل : 44127431
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/01/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه شیعه فرکانس
            
عنوان : علی حلالم کن5
اثر : گروه شیعه فرکانس اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44127372
کد هفتگی ایرانسل : 44127433
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/01/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه شیعه فرکانس
            
عنوان : علی حلالم کن8
اثر : گروه شیعه فرکانس اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44127374
کد هفتگی ایرانسل : 44127435
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/01/11

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,264,186