خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : کریم موسوی

صاحب اثر : کریم موسوی

تعداد 54 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
کریم موسوی - ماه رمضان فارسی
            
عنوان : دعای روز اول ماه رمضان
کد ایرانـســــل : 4419669
کد هفتگی ایرانسل : 44141164
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/16
تبلیغات : تعداد 4
کریم موسوی - ماه رمضان فارسی
            
عنوان : دعای اعمال ماه رمضان
کد ایرانـســــل : 4419611
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 3

            
عنوان : ربنا
کد ایرانـســــل : 4419629
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 3
کریم موسوی - ماه رمضان فارسی
            
عنوان : دعای افطار ماه رمضان
کد ایرانـســــل : 4419614
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 5
کریم موسوی - ماه رمضان فارسی
            
عنوان : دعای سحر ماه رمضان 1
کد ایرانـســــل : 4419623
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 5

            
عنوان : دعای نماز عید فطر
کد ایرانـســــل : 4419622
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 3

            
عنوان : صلوات خاصه امام رضا 1
کد ایرانـســــل : 4419630
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : دعای سحر ماه رمضان 2
کد ایرانـســــل : 4419624
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : دعای سحر ماه رمضان 3
کد ایرانـســــل : 4419625
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : دعای بخشش گناهان
کد ایرانـســــل : 4419613
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : صلوات خاصه امام رضا 2
کد ایرانـســــل : 4419631
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : حدیث کسا 2
کد ایرانـســــل : 4419627
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : حدیث کسا 3
کد ایرانـســــل : 4419628
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : زیارت وارث 1
کد ایرانـســــل : 4419633
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : زیارت وارث 2
کد ایرانـســــل : 4419634
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : حدیث کسا 1
کد ایرانـســــل : 4419626
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : دعای روز سوم ماه رمضان
کد ایرانـســــل : 4419671
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/16
تبلیغات : تعداد 2
کریم موسوی - ماه رمضان فارسی
            
عنوان : دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان
کد ایرانـســــل : 4419692
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/16
تبلیغات : تعداد 3

            
عنوان : دعای مجیر 1
کد ایرانـســــل : 4419619
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : دعای ماه رمضان
کد ایرانـســــل : 4419618
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : دعای روز بیست و سوم ماه رمضان
کد ایرانـســــل : 4419691
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/16
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : شهر و رمضان
کد ایرانـســــل : 4419632
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 2
کریم موسوی - ماه رمضان فارسی
            
عنوان : دعای روز بیست و دوم ماه رمضان
کد ایرانـســــل : 4419690
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/16
تبلیغات : تعداد 3

            
عنوان : دعای افتتاح 3
کد ایرانـســــل : 4419617
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/24
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : دعای روز دوازدهم ماه رمضان
کد ایرانـســــل : 4419680
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/06/16
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,093,533,048