خدمات ارزش افزوده
نمایش پیشواز- صاحب اثر : محمود جهان

صاحب اثر : محمود جهان

تعداد 15 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : جومنه ویله جایی
کد ایرانـســــل : 4415459
کد همراه اول : 33541
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : رِئیسعلی دلواری
کد ایرانـســــل : 4415458
کد همراه اول : 33542
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : جومنه ویله جایی2
کد ایرانـســــل : 4415457
کد همراه اول : 33540
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : سلام ای ناخدا
کد ایرانـســــل : 4415460
کد همراه اول : 33543
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : جومنه ویله جایی1
کد ایرانـســــل : 4415456
کد همراه اول : 33539
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : ای شمع مسوز
کد ایرانـســــل : 4415451
کد همراه اول : 33536
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
محمود جهان - متفرقه بختیاری
            
عنوان : عشق وطن1
کد ایرانـســــل : 4415462
کد همراه اول : 33533
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : عشق وطن2
کد ایرانـســــل : 4415450
کد همراه اول : 33532
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : سیریا سیریا
کد ایرانـســــل : 4415461
کد همراه اول : 33544
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : گل ای گل
کد ایرانـســــل : 4415454
کد همراه اول : 33538
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : ای شمع مسوز2
کد ایرانـســــل : 4415453
کد همراه اول : 33535
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : باغبون
کد ایرانـســــل : 4415448
کد همراه اول : 33530
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
محمود جهان - متفرقه بختیاری
            
عنوان : ای شمع مسوز1
کد ایرانـســــل : 4415452
کد همراه اول : 33534
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : باغبون1
کد ایرانـســــل : 4415449
کد همراه اول : 33531
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمود جهان
            
عنوان : گل ای گل1
کد ایرانـســــل : 4415455
کد همراه اول : 33537
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,197,895