خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 1
دعای نور-اباذر حلواجی-1393
4419165
دعای سحر 6-اباذر حلواجی-1393
4419153
29621
دعای سحر5-اباذر حلواجی-1393
4419152
29620
دعای سحر 4-اباذر حلواجی-1393
4419151
29619
دعای سحر 3-اباذر حلواجی-1393
4419150
29618
دعای سحر2-اباذر حلواجی-1393
4419149
29617

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 2
دعای سحر1-اباذر حلواجی-1393
4419148
29616
زیارت ائمه بقیع 6-اباذر حلواجی-1393
4419147
29657
زیارت ائمه بقیع 5-اباذر حلواجی-1393
4419146
29656
زیارت ائمه بقیع 4-اباذر حلواجی-1393
4419145
29655
زیارت ائمه بقیع 3-اباذر حلواجی-1393
4419144
29654
زیارت ائمه بقیع 2-اباذر حلواجی-1393
4419143
29653

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 3
زیارت ائمه بقیع1-اباذر حلواجی-1393
4419142
29652
دعای صباح 7-اباذر حلواجی-1393
4419141
29615
دعای صباح 6-اباذر حلواجی-1393
4419140
29614
دعای صباح 5-اباذر حلواجی-1393
4419164
29613
دعای صباح 4-اباذر حلواجی-1393
4419138
29612
دعای صباح 3-اباذر حلواجی-1393
4419137
29611

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 4
دعای صباح 2-اباذر حلواجی-1393
4419136
29610
دعای صباح1-اباذر حلواجی-1393
4419135
29609
دعای نور-اباذر حلواجی-1393
4419163
29608
دعای عهد-اباذر حلواجی-1393
4419162
29591
لبیک اللهم لبیک-اباذر حلواجی-1393
4418870
29647
دعای طواف هفتم 2-اباذر حلواجی-1393
4418869
29639

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 5
دعای طواف هفتم-اباذر حلواجی-1393
4418868
29638
دعای طواف ششم-اباذر حلواجی-1393
4418867
29644
دعای طواف پنجم 2-اباذر حلواجی-1393
4418866
29641
دعای طواف پنجم-اباذر حلواجی-1393
4418865
29640
دعای طواف چهارم 2-اباذر حلواجی-1393
4418864
29635
دعای طواف چهارم-اباذر حلواجی-1393
4418863
29634

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 6
دعای طواف سوم 2-اباذر حلواجی-1393
4418862
29643
دعای طواف سوم-اباذر حلواجی-1393
4418861
29642
دعای طواف دوم 2-اباذر حلواجی-1393
4418860
29637
دعای طواف دوم-اباذر حلواجی-1393
4418859
29636
دعای طواف اول 2-اباذر حلواجی-1393
4418858
29633
دعای طواف اول-اباذر حلواجی-1393
4418857
29632

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 7
دعای ورود به حرم مکه 2-اباذر حلواجی-1393
4418856
29646
دعای ورود به حرم مکه-اباذر حلواجی-1393
4418855
29645
تلبیات 4-اباذر حلواجی-1393
4418854
29651
تلبیات 3-اباذر حلواجی-1393
4418853
29650
تلبیات 2-اباذر حلواجی-1393
4418852
29649
تلبیات-اباذر حلواجی-1393
4418851
29648

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 8
زیارت حضرت زهرا 4-اباذر حلواجی-1393
4419134
29669
زیارت حضرت زهرا 3-اباذر حلواجی-1393
4419133
29668
زیارت حضرت زهرا 2-اباذر حلواجی-1393
4419132
29667
زیارت حضرت زهرا1-اباذر حلواجی-1393
4419131
29666
زیارت حضرت رسول اکرم 4-اباذر حلواجی-1393
4419130
29665
زیارت حضرت رسول اکرم 3-اباذر حلواجی-1393
4419129
29664

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 9
زیارت حضرت رسول اکرم 2-اباذر حلواجی-1393
4419128
29663
زیارت حضرت رسول اکرم1-اباذر حلواجی-1393
4419127
29662
زیارت امین الله5-اباذر حلواجی-1393
4419126
29661
زیارت امین الله4-اباذر حلواجی-1393
4419125
29660
زیارت امین الله 3-اباذر حلواجی-1393
4419124
29659
زیارت امین الله 2-اباذر حلواجی-1393
4419123
29658

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 10
دعای سمات 10-اباذر حلواجی-1393
4418764
29623
دعای سمات 9-اباذر حلواجی-1393
4418763
29631
دعای سمات 8-اباذر حلواجی-1393
4418762
29630
دعای سمات 7-اباذر حلواجی-1393
4418761
29629
دعای سمات 6-اباذر حلواجی-1393
4418760
29628
دعای سمات 5-اباذر حلواجی-1393
4418759
29627

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 11
دعای سمات 4-اباذر حلواجی-1393
4418758
29626
دعای سمات 3-اباذر حلواجی-1393
4418757
29625
دعای سمات 2-اباذر حلواجی-1393
4418756
29624
دعای سمات-اباذر حلواجی-1393
4418755
29622
دعای کمیل 10-اباذر حلواجی-1393
4418693
29599
دعای کمیل 9-اباذر حلواجی-1393
4418692
29607

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 12
دعای کمیل 8-اباذر حلواجی-1393
4418691
29606
دعای کمیل 7-اباذر حلواجی-1393
4418690
29605
دعای کمیل 6-اباذر حلواجی-1393
4418689
29604
دعای کمیل5-اباذر حلواجی-1393
4418688
29603
دعای کمیل4-اباذر حلواجی-1393
4418687
29602
دعای کمیل3-اباذر حلواجی-1393
4418686
29601

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 13
دعای کمیل2-اباذر حلواجی-1393
4418685
29600
دعای کمیل-اباذر حلواجی-1393
4418684
29598
دعای افتتاح 5-اباذر حلواجی-1393
4418682
29596
دعای افتتاح 4-اباذر حلواجی-1393
4418681
29595
دعای افتتاح 3-اباذر حلواجی-1393
4418680
29594
دعای افتتاح 2-اباذر حلواجی-1393
4418679
29593

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 14
دعای افتتاح-اباذر حلواجی-1393
4418678
29592
دعای فرج-اباذر حلواجی-1393
4418683
29597
وداع امیر المومنین-اباذر حلواجی-1392
4418517
یا زهرا یا زهرا 2-اباذر حلواجی-1392
4418516
یا زهرا یا زهرا-اباذر حلواجی-1392
4418515
جاسم فی ثباته 3-اباذر حلواجی-1392
4418514

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 15
جاسم فی ثباته 2-اباذر حلواجی-1392
4418513
جاسم فی ثباته-اباذر حلواجی-1392
4418512
مسلم یا غضنفر 3-اباذر حلواجی-1392
4418511
مسلم یا غضنفر 2-اباذر حلواجی-1392
4418510
مسلم یا غضنفر-اباذر حلواجی-1392
4418509
شلون ننسی الحسین3-اباذر حلواجی-1392
4418508

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 16
شلون ننسی الحسین2-اباذر حلواجی-1392
4418507
شلون ننسی الحسین-اباذر حلواجی-1392
4418506
احزان اللیل3-اباذر حلواجی-1392
4418505
احزان اللیل2-اباذر حلواجی-1392
4418504
احزان اللیل-اباذر حلواجی-1392
4418503
یا مظلوم یا مظلوم 3-اباذر حلواجی-1392
4418502

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 17
یا مظلوم یا مظلوم 2-اباذر حلواجی-1392
4418501
یا مظلوم یا مظلوم-اباذر حلواجی-1392
4418500
عباس ابو الرایه 3-اباذر حلواجی-1392
4418499
عباس ابو الرایه 2-اباذر حلواجی-1392
4418498
عباس ابو الرایه-اباذر حلواجی-1392
4418497
ضامن الجنة-اباذر حلواجی-1390
4414097

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 18
شمس الشموس-اباذر حلواجی-1390
4414096
صل علی شمس الشموس-اباذر حلواجی-1390
4414095
رضا رضا رضا-اباذر حلواجی-1390
4414094
مولد الأکبر-اباذر حلواجی-1390
4414093
گل باغ امامت-اباذر حلواجی-1390
4414092
ای سایه رحمت-اباذر حلواجی-1390
4414091

لیست پیشوازها ، آلبوم الحاج اباذر الحلواجی 19
باسم الإمام الرضا-اباذر حلواجی-1390
4414090
انت شمس الشموس-اباذر حلواجی-1390
4414101
الإسراء والمعراج-اباذر حلواجی-1390
4414100

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,212,518