خدمات تلفن همراه

مطلب تالار عمومی

  مارال

سلام بر همه
1398/02/27 21:57 56`
کد: 678039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  مارال

√°غََمگينََم
ْ
√°مِِثْْلِ شاگِِرْدِ قََنّادیْ کِِه کِِيْک
ِ عََروسیْ عِِشْْقِِشو
تََزْيْيْن ميکََرْدْ...

√°مِِثْْلِ پِِسََریْ کِِه
ْ عِِشْْقِِشْْو تو خْْيابْْونْ با یِِه نََفََر
ْ ديْْگِِهِ ديْْدْ اِسْ دادْ کُُجْْايْْیْ جََوابْ اومََد
ْ تو قََلْْبِِت...ْ

√°مِِثْْلِ زَنیْ کِِه بََعْْدْ اَز
ْ نُُهْ مْْاهْ اِنْْتِِظْْار ميْْشْْنََوِهْ بََچَّش
ْ مُُرْدهِ بِِهْ دُنْْيا اومََده...ْ

√°مِِثْْلِ عََروسْْی
ْ کِِه دامْْادِشْ تو راه آرايِِشْْگاهْ تََصْْادُف
ْ کََرْد و رَفْْتْ...

√°مِِثْْلِ مْْادَریْ کِِه
ْ تََکْ پِِسََرِشْ هْْيْْچ
ْ وَقْْت اَزْ سََرْبْْازْی
ْ بََرنََگََشْْت...

√°مِِثْْلِ زَنْْیْ کِِه مْْيفََهْْمِِه هْْيْْچ
ْ وَقْْتْ مْْادَرْ نِِمْْيْْشه...

√°مِِثْْلِ بََچِّه ایْ کِِه تو خيابْْون شُُلْْوغ
ْ گُُمْ مْْيْْشِِه...

√°مِِثْْلِ پِِدَریْ کِِهْ پْْول
ْ نََدارهِ واسِِه تََک دُخْْتََرِشْ عََروسََک
ْ بِِخََرهْ...

√°مِِثْْلِ کََسْْی کِِه تو رابِِطِِه هََمْْه
چيْْزِشْْو اَزْ دَسْْتْ دادْ و
طََرَفِِشْ فََقََط دَسْْتْ داد...ْ

√°مِِثْْلِ پْْيْْرِزَنْْیْ کِِه
ْ اَزْ بََچََشْ خْْانِِه سْْالْْمََنْْدانْْو
هِِديْْه گِِرِفْْتْ...

√°مِِثْْلِ پِِسََریْ کِِه
ْ اَرْزِشِِش کََمْْتََرْ اَز کْْارْتِ شْْارْژْ بْْودْ واسِِه
عِِشْْقِِشْ...

√°غََمْْگينََمْ°√

√°هََمْْانََنْْدِ دَلْْقََکیْ کِِه رویِ صََحْْنَِه
چِِشْْمِِشْ بِِه عِِشْْقِِشْ اُفْْتْْادْ کِِه
با مََعشْْوقََشْ بِِه او
میخندید.
1398/02/26 19:04 3`
کد: 677943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  مارال

روپاکت سیگار نوشته بود
``سیگار برای شما و اطرافیانتان زیان آور است``
تودلم گفتم:تویه نفر اطراف من پیداکن قول میدم به خاطر اونم که شده سیگار رو ترک کنم.🥀
1398/02/24 03:26 0`
کد: 677798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  مارال

میدونی چرا روز پسر نداریم؟

چون وقتی که از بچگی میره سرکار مرد میشه..!
وقتی از همون بچگی رو ناموسش غیرتی میشه مرد میشه؛

وقتی همه ازش انتظار دارن مرد میشه..!

اصلا پسر تو سختیاست که مرد میشه
1398/02/24 00:40 12`
کد: 677797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  مارال

میدونی درد یعنی چی ؟)
یعنی دلتنگش بشی
بری تو مخاطبینت
شمارشو ببینی و اشک تو چشات جمع شه و بگی بیخی حتما بدون من خوشه
1398/02/23 01:59 17`
کد: 677778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  مارال

- عـشـقَـم:)
+ بَـلـه
- عـشـقَـم:)
+ بَـلـه عـزیـز دِلَـم
- عـشـقَـم:)
+ بِـفَـرمـآ
- عـشـقَـم:)
+ خُـب بِـنـآل دیـه اَه
- عـشـقَـم:)
+ دَرد
- عـشـقَـم:)
+ مَـرضِ عـشـقَـم
- عـشـقَـم:)
+ هـآآآآن
- عـشـقَـم:)
+ هـوووم
- عـشـقَـم:)
+ زود بِـگـو مـیـخـوآم بِـرَم
- عـشـقَـم:)
+ چِـتـه بِـگـو دیـه
- عـشـقَـم:)
+ بـآی
- عـشـقَـم:)
+ چِـتـه بـآز
- هـیـچ فَـقَـط....
+ فَـقَـط چـی؟!
- فَـقَـط....
+ مـیـگـی یـآ نَ!
- فَـقَـط دِلَـم بَـرآی جـآنَـم گُـفـتَـنـآت تَـنـگ شُـده بـود:)🖤💔
1398/02/22 16:41 44`
کد: 677759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  مارال

سلام بچه ها شماره مجازی کسی نداره
1398/02/21 23:13 45`
کد: 677691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  مارال

سلام نه امروز نداشتم
1398/02/21 16:08 29`
کد: 677689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
z@hr@  z@hr@

سلام سوگند جون خوبی عزیزم؟
1398/02/21 12:33 18`
کد: 677687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,735,296,256