خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 1
سه گاه گفتگوی نی و تار 2
44114846
4008611
83523
سه گاه گفتگوی نی و تار 1
44114845
4008610
83522
بیات ترک گفتگوی نی و تار 2
44114835
4008605
83285
بیات ترک گفتگوی نی و تار 1
44114834
4008604
83284
سنتی سه گاه 2
44114844
4008609
83507
سنتی سه گاه 1
44114843
4008608
83506

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 2
راست پنج گاه گفتگوی نی و تار 2
44114842
4008607
83469
راست پنج گاه گفتگوی نی و تار1
44114841
4008606
83470
چهارگاه گفتگوی نی و تار 2
44114833
4008603
83316
چهارگاه گفتگوی نی و تار 1
44114832
4008602
83314
سنتی بیات ترک 2
44114831
4008601
83290
سنتی بیات ترک 1
44114830
4008600
83289

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 3
ابوعطا گفتگوی نی و تار
44114829
4008599
83249
شور 2
44114615
4008567
83545
شور 1
44114614
4008566
83544
سه گاه 2
44114609
4008565
83510
سه گاه 1
44114608
4008564
83508
راست پنج گاه 2
44114597
4008563
83477

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 4
راست پنج گاه 1
44114596
4008562
83476
مخالف سه گاه 2
44114595
4008561
83443
مخالف سه گاه 1
44114589
4008560
83442
دشتی
44114588
4008559
83343
بیات ترک 2
44114587
4008558
83293
بیات ترک 1
44114586
4008557
83292

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 5
بیکلام شوشتری 2
44114755
4008577
83543
بیکلام شوشتری 1
44114754
4008576
83542
بیکلام سه گاه 2
44114753
4008575
83516
بیکلام سه گاه 1
44114752
4008574
83515
بیکلام ماهور 2
44114737
4008573
83423
بیکلام ماهور 1
44114680
4008572
83422

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 6
بیکلام دشتی 2
44114679
4008571
83342
بیکلام دشتی 1
44114678
4008570
83341
بیات اصفهان 2
44114638
4008569
83295
بیات اصفهان 1
44114637
4008568
83294
ابوعطا 2
44114578
4008555
83256
ابوعطا 1
44114585
4008556
83255

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 7
شوشتری 2
44114475
4008863
83552
شوشتری 1
44114474
4008862
83551
شور و شلیل 1
44114473
4008861
83549
شور و شلیل 2
44114472
4008860
83550
شور
44114471
4008859
83535
افشاری 2
44114505
4008872
83259

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 8
افشاری 1
44114504
4008871
83258
نوا 2
44114470
4008858
83456
نوا 1
44114490
4008866
83455
ماهور 2
44114489
4008865
83430
ماهور 1
44114488
4008864
83429
دشتی 2
44114503
4008870
83325

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 9
دشتی 1
44114502
4008869
83323
بیات اصفهان 2
44114501
4008892
83288
بیات اصفهان 1
44114500
4008891
83287

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,999,618