خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی 1
فجر 21.هانی الرفاعی
44112743
فجر 14.هانی الرفاعی
44112742
فجر 1.هانی الرفاعی
44112741
انشقاق 13.هانی الرفاعی
44112740
انشقاق1.هانی الرفاعی
44112739
انفطار 13.هانی الرفاعی
44112738

لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی 2
انفطار 1.هانی الرفاعی
44112737
بروج10.هانی الرفاعی
44112731
بروج1.هانی الرفاعی
44112730
اعلی 11.هانی الرفاعی
44112729
اعلی 1.هانی الرفاعی
44112728
عبس 31.هانی الرفاعی
44112727

لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی 3
عبس 17.هانی الرفاعی
44112726
عبس 1.هانی الرفاعی
44112725
تکاثر 1.هانی الرفاعی
44112667
78355
همزه 1.هانی الرفاعی
44112666
78354
قارعه 1.هانی الرفاعی
44112665
78353
عادیات 1.هانی الرفاعی
44112507
78352

لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی 4
بقره 187هانی الرفاعی
78275
بقره 185هانی الرفاعی
44112417
78274
بقره 183هانی الرفاعی
44112416
78273

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,769,347,377