خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 123 - آموزش روانی در جنگ - ترجمه استاد دشتی


(به هنگام نبرد در جنگ صفیّن خطاب به سربازان خویش فرمود)
1-آموزش روانى در جنگ
هر کدام از شما در صحنه نبرد با دشمن، در خود شجاعت و دلاورى احساس کرد، و برادرش را سست و ترسو یافت، به شکرانه این برترى باید از او دفاع کند، آنگونه که از خود دفاع مى کند، زیرا اگر خدا بخواهد او را چون شما دلاور و شجاع گرداند. همانا مرگ به سرعت در جستجوى شماست، آنها که در نبرد مقاومت دارند، و آنها که فرار مى کنند، هیچ کدام را از چنگال مرگ رهایى نیست و همانا گرامى ترین مرگها کشته شدن در راه خداست. سوگند به آن کس که جان پسر ابو طالب در دست اوست، هزار ضربت شمشیر بر من آسانتر است از مرگ در بستر استراحت، در مخالفت با خداست.
2-هشدار از کوتاهى در نبرد
گویى شما را در برخى از حمله ها، در حال فرار، ناله کنان چون گلّه اى از سوسمار مى نگرم که نه حقّى را باز پس مى گیرید، و نه ستمى را باز مى دارید، اینک این شما و این راه گشوده، نجات براى کسى است که خود را به میدان افکنده به مبارزه ادامه دهد، و هلاکت از آن کسى است که سستى ورزد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 130

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,437,722