خدمات تلفن همراه

    فهرست نهج البلاغه - خطبه ها

خطبه ها

1 - آفرینش آسمان و زمین2 - پس از بازگشت از نبرد صّفّین3 - شقشقیه؛ درباره خلافت4 - پس از فتح بصره؛ درباره ویژگی های اهل بیت ع و امام علی ع5 - پس از وفات پیامبر؛ در پاسخ به عباس و ابوسفیان6 - آن گاه که از امام خواستند طلحه و زبیر را تعقیب نکند7 - شناخت پیروان شیطان8 - پیمان شکنی زبیر9 - شناخت طلحه و زبیر10 - آگاهی امام ع برای مقابله با اصحاب جمل11 - در جنگ جمل؛ هنگام دادن پرچم به دست فرزندش محمّد حنفیّه12 - نقش نیّت در پاداش اعمال13 - نکوهش مردم بصره14 - نکوهش شهر بصره و مردم آن دیار15 - سیاست اقتصادی امام ع16 - پس از بیعت مردم مدینه با امام ع17 - وصف مدّعیان قضاوت که عهده دار قضاوت هستند و شایسته آن نیستند18 - نکوهش اختلاف رأی عالمان در احکام قطعی اسلام19 - خطاب به اشعث بن قیس20 - علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ21 - راه رستگاری22 - امام ع و شناساندن ناکثین23 - تناسب نعمت ها با استعدادهای گوناگون24 - ضرورت آمادگی برای جهاد25 - سرزنش یاران جهت کندی و رکود در جهاد26 - شناخت فرهنگ جاهلیّت27 - جهاد در راه خدا28 - دنیا شناسی29 - علل شکست کوفیان30 - پاسخ به شایعات دشمن31 - هنگامی که ابن عبّاس را برای پند دادن به سوی زبیر فرستاد32 - شناخت مردم و روزگاران پس از پیامبر ص33 - هنگام عزیمت به شهر بصره، جهت جنگ با ناکثین34 - برای بسیج کردن مردم جهت مبارزه با شامیان35 - پس از اطلّاع از ماجرای حکمیّت36 - هشدار و نصیحت خوارج نهروان37 - ویژگی ها و فضائل آن حضرت ع38 - ضرورت شناخت شبهات39 - نکوهش کوفیان40 - ضرورت حکومت41 - پرهیز از حیله و نیرنگ42 - پرهیز از آرزوهای طولانی و هواپرستی43 - جهاد با شامیان44 - تأسّف از فرار مصقله45 - ستایش پروردگار و نکوهش دنیا46 - دعای سفر47 - درباره کوفه48 - هنگام حرکت برای جنگ با شامیان49 - خدا شناسی50 - علل پیدایش فتنه ها51 - فرمان آزاد کردن آب فرات52 - تعریف دنیا53 - وصف قربانی54 - وصف روز بیعت55 - توضیحاتی درباره جنگ صّفّین56 - یاد مبارزات دوران پیامبر ص57 - خبر از سلطه ستمگری بی باک58 - خبر از آینده شوم خوارج59 - خبر از قتلگاه خوارج60 - خبر از تداوم تفکّر انحرافی خوارج61 - نهی از کشتار خوارج62 - موضع گیری امام ع در برابر تهدید به ترور63 - روش برخورد با دنیا64 - شتافتن به سوی اعمال پسندیده65 - شناخت صفات خدا66 - آموزش تاکتیک های نظامی67 - ردّ استدلال انصار و قریش نسبت به خلافت، در سقیفه68 - ستودن هاشم بن عتبه برای فرمانداری مصر69 - علل نکوهش کوفیان70 - شکوه ها با پیامبر ص71 - علل نکوهش اهل عراق72 - نحوه درود فرستادن بر پیامبر ص73 - درباره مروان بن حکم74 - ویژگی های امام علی ع از زبان خود75 - دفاعیات امام ع در برابرتهمت ها76 - صفات بنده پرهیزکار77 - هشدار به غاصبان بنی امیّه78 - نیایش امام ع79 - پرهیز از پیشگویی های دروغین از راه ستاره شناسی80 - تفاوت زنان و مردان81 - تعریف زهد و پارسایی82 - دنیا شناسی83 - خطبه غراّء84 - درباره عمروعاص85 - پندپذیری و توصیف بهشت86 - پندهای ارزشمند87 - معرّفی پرهیزکاران و فاسقان88 - عوامل هلاکت انسان ها89 - وصف روزگار بعثت پیامبر ص وعبرت از دوران جاهلیّت90 - صفات خداوند و اندرزهای حکیمانه91 - خطبه اشباح؛ در توصیف خداوند و خلقت موجودات92 - علل نپذیرفتن خلافت93 - ویژگی های امام علی ع و بیان فتنه بنی امیّه94 - توصیف خداوند، پیامبران و اهل بیت ع و اندرز مردم95 - دوران جاهلیّت و نعمت بعثت96 - خداشناسی و ویژگی های پیامبر ص97 - درباره اصحابش و اصحاب پیامبر ص98 - خبر از ستمگری و فساد بنی امیّه99 - پرهیز از دنیاپرستی100 - درباره خداوند، پیامبر ص و اهل بیت ع101 - حوادث سخت آینده102 - وصف روز قیامت و خبر از وقایع آینده103 - روش برخورد با دنیا104 - ره آورد بعثت پیامبر ص105 - ویژگی های پیامبر ص ، تهدید بنی امیه و توجه دادن مردم به اهل بیت ع106 - تعریفی جامع از اسلام، دعا برای پیامبر ص و علل سقوط امّت107 - وصف نبرد یاران در صّفّین108 - خبر از پیشامدهای بزرگ109 - بیان قدرت خداوند و توصیف مرگ و قیامت110 - ره آورد برخی از مبانی اعتقادی و ارزش قرآن111 - نکوهش دنیا112 - فرشته مرگ و کیفیّت گرفتن ارواح113 - پرهیز از دنیا پرستی114 - اندرزهایی برای مردم115 - طلب باران116 - اندرزهایی به اصحابش117 - سرزنش انسان های خودپرست118 - ستودن یاران نیکوکار119 - تحریض مردم به جهاد120 - یادآوری ویژگی های اهل بیت ع و اندرز یاران121 - علل پذیرش حکمیّت122 - خطاب به خوارج123 - آموزش روانی در جنگ124 - تشویق یاران به جهاد125 - حکمیتّ و سرزنش کوفیان و خوارج گمراه126 - تقسیم مساوی بیت المال127 - ردّ اعتقادات خوارج و علل پذیرش حکمیّت128 - حوادث آینده شهر بصره و جایگاه علم غیب129 - اندازه ها ومقیاس ها130 - خطاب به ابوذر هنگام تبعید او به ربذه131 - علل پذیرش حکومت و صفات یک رهبر عادل132 - ستایش خداوند و ضرورت یاد مرگ133 - عظمت پروردگار، ویژگی های قرآن و پیامبر ص134 - مشاوره نظامی135 - خطاب به مغیرة بن اخنس136 - درباره بیعت با آن حضرت ع137 - درباره طلحه و زبیر138 - اشاره به حوادث آینده139 - هنگام تشکیل شورا140 - پرهیز دادن از غیبت و بدگویی141 - پرهیز از شنیدن غیبت و شناخت حق و باطل142 - شناخت جایگاه بخشش و احسان143 - آزمایش الهی و طلب باران144 - بعثت پیامبران و ویژگی های اهل بیت ع145 - دنیا شناسی و نکوهش بدعت ها146 - علل پیروزی اسلام147 - درباره پیامبر ص ، قرآن و اهل بیت ع148 - درباره مردم بصره و طلحه و زبیر149 - وصایای آن حضرت قبل از شهادت150 - اشاره به حوادث سخت آینده151 - رهنمودهایی برای مقابله با فتنه ها152 - شناخت صفات خدا و ویژگی های اهل بیت ع و قرآن153 - وصف گمراهان154 - فضائل اهل بیت ع155 - شگفتی های آفرینش خّفّاش156 - خطاب به مردم بصره و ذکر حوادث و فتنه ها157 - ضرورت تقوا و خودسازی158 - فضیلت پیامبر ص و قرآن و خبر از آینده بنی امیه159 - وصف کشور داری خویش160 - خداشناسی، پیامبران الهی و راه و رسم زندگی پیامبر اسلام ص161 - وصف پیامبر ص و اهل بیت ع و سفارش به تقوا162 - علل غصب خلافت و شکوه از ستم های معاویه163 - خداشناسی و شگفتی های آفرینش انسان164 - هشدار به عثمان165 - شگفتی های آفرینش طاووس و توصیف بهشت166 - احترام متقابل، آینده بنی امیه و علل پیروزی و شکست ملتّ ها167 - توصیه و اندرز168 - درخواست گروهی از اصحاب از امام ع برای مجازات شورشیان بر عثمان و پاسخ امام ع169 - درباره اصحاب جمل و افشاء توطئه ناکثین170 - گفتگو با فرستاده بصریان و روش امام ع در هدایت وی171 - نیایش امام ع در آستانه جنگ صفین و بسیج نیروها در جنگ172 - نکوهش قریش در موضوع خلافت و شکوه از اصحاب جمل173 - ویژگی های پیامبر ص و لزوم پیکار رهبر اسلامی با ستیزندگان حق174 - افشای ادعاهای دروغین طلحه در آستانه جنگ جمل175 - فرمایش امام ع در موعظه یاران176 - موعظه مردم درباره خلافت خود و ضرورت اطاعت از دستورات الهی177 - درباره حکمین و نکوهش از خیانت ایشان178 - وصف علم و قدرت خدا و روش برخورد با دنیا179 - پاسخ امام ع به ذعلب یمانی در مورد چگونگی دیدن خداوند180 - در نکوهش یارانش و علل انحطاط فکری کوفیان181 - نکوهش فریب خوردگان و پیوستگان به خوارج182 - ستایش خدا و موعظه مردم و تحریض آنان به جنگ، اندکی پیش از شهادت183 - ستایش خدا، اهمّیّت قرآن، اندرز مردمان و سفارش به پرهیزکاری184 - پاسخ برج بن مسهر و افشای منافق185 - خداشناسی، وصف ویژگی های پیامبر ص شگفتی آفرینش جانداران186 - در شناساندن صحیح خداوند و قدرت پروردگار و معاد و آفرینش دوباره پدیده ها187 - انذار از حوادث آینده و ضرورت اطاعت از رهبری188 - سفارش به پرهیزکاری و ارزش یاد مرگ189 - ایمان و شناخت هجرت و مهاجر واقعی190 - سفارش به پرهیزکاری و یاد مرگ و پایداری در بلاها191 - برحذر داشتن از دنیا و ره آورد پرهیزکاری192 - خطبه قاصعه، نکوهش تکبّر شیطان و انذار مردم از تکبّر و اخلاق جاهلی193 - وصف پرهیزکاران194 - وصف منافقان195 - سفارش به ترس از خدا و یاد قیامت196 - هشدار از غفلت زدگی197 - فضائل امیر المؤمنین ع198 - علم الهی، ویژگی های اسلام و بعثت پیامبر ص199 - ره آورد نماز و زکات و ادای امانت200 - درباره سیاست دروغین معاویه201 - پیمودن راه روشن حق202 - شکوه ها از ستمکاری امّت به پیامبر ص در هنگام دفن فاطمه س203 - تشویق یاران به آخرت گرایی204 - اندرز یاران به آمادگی برای سفر آخرت205 - برخورد قاطعانه با سران ناکثین طلحه و زبیر206 - اخلاق در جنگ و منع از دشنام شامیان207 - بازداشتن امام حسن ع از رفتن به میدان برای حفظ امامت208 - نکوهش از نافرمانی کوفیان در ماجرای حکمیت209 - سفارش به علاءبن زیاد در چگونگی استفاده از دنیا210 - اقسام احادیث رسیده از پیامبر ص واقسام راویان حدیث211 - شگفتی آفرینش پدیده ها212 - بسیج مردم برای جنگ با شامیان213 - وصف خدا و پیامبر ص214 - پیامبر شناسی و ارزش دانشمندان الهی215 - ستایش و نیایش216 - حقوق متقابل رهبری و مردم و روابط سالم میان ایشان217 - شِکوه از قریش218 - افشای خیانت ناکثان که برای جنگ با او به بصره رفتند219 - تأسّف بر کشتگان جمل220 - پوینده راه خدا221 - هشدار از غفلت زدگی ها، پس از خواندن الهیکُمُ التکاثر222 - بیان صفات اهل ذکر پس از تلاوت رجال لا تلهیهم223 - هشدار از غرور زدگی ها پس از تلاوت یا ایها الانسان ماغرک بربک الکریم224 - پرهیز از ستمکاری و زهد آن بزرگوار225 - یاری خواستن از خدا در مشکلات اقتصادی226 - دنیا شناسی و عبرت گرفتن از دنیا227 - یکی از دعاهای امام ع228 - ویژگی های سلمان فارسی229 - ویژگی های بیعت مردم با امام ع230 - سفارش به پرهیزکاری و وصف زاهدان231 - بیان ویژگی های پیامبر ص در«ذی قار»232 - سفارش به احتیاط در مصرف بیت المال در پاسخ به درخواست عبدالله بن زمعه233 - فصاحت و بلاغت اهل بیت ع و علل سقوط جامعه انسانی234 - علل تفاوت میان انسان ها235 - در سوگ پیامبر ص به هنگام غسل دادن ایشان236 - بیان مشکلات هجرت و پیوستن به پیامبر ص237 - سفارش مردم به نیکوکاری238 - وصف شامیان و نکوهش از انتخاب حکم239 - فضائل اهل بیت پیامبر ع240 - نکوهش از موضع گیری های ناروای عثمان، خطاب به ابن عبّاس241 - تشویق برای جهاد
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,447,354