خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 2 - بقره

تلاوت
موضوع : 2 - بقره
   تعداد 1592
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186            تعداد استفاده : 1761
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:19
مدت : 05:19
کد: 89081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-187            تعداد استفاده : 1651
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:55
مدت : 04:55
کد: 89079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 35-39            تعداد استفاده : 1343
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:17
مدت : 05:17
کد: 89060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 35-41            تعداد استفاده : 1264
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:26
مدت : 06:26
کد: 89059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 25-33            تعداد استفاده : 1302
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 31:32
مدت : 31:32
کد: 89057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186            تعداد استفاده : 1290
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:22
مدت : 05:22
کد: 89048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 197-199            تعداد استفاده : 1248
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:46
مدت : 04:46
کد: 89047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاواخر البقرة من لبنان 2008            تعداد استفاده : 743
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة واول البقرة            تعداد استفاده : 674
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة والبقرة وقصار السور من جامع برجا الکبیر لبنان 1999            تعداد استفاده : 722
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره یسئلونک عن الاهله            تعداد استفاده : 497
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره وآل عمران والفاتحه تفهنا الأشراف میت غمر 5-6-2006            تعداد استفاده : 500
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة-أولیله-9-3-2007            تعداد استفاده : 502
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقصار امسیه القلیوبیه            تعداد استفاده : 497
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش أمسیة میت غمر دقهلیه 27-4-2010            تعداد استفاده : 506
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش امسیة 2            تعداد استفاده : 477
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والنصر من اذاعة ایران            تعداد استفاده : 505
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والقدر            تعداد استفاده : 500
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والقدر - إیران            تعداد استفاده : 509
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والفجر - إیران 2001            تعداد استفاده : 481
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والشمس من سوریا            تعداد استفاده : 492
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران والفاتحة            تعداد استفاده : 473
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران من ایران            تعداد استفاده : 468
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران باکستان 2008 2            تعداد استفاده : 491
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران امسیة            تعداد استفاده : 436
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة واذا ابتلى ابراهیم            تعداد استفاده : 323
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من باکستان 1            تعداد استفاده : 306
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران 2001            تعداد استفاده : 307
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران 2            تعداد استفاده : 296
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من امسیة الیلة 14-11-2009            تعداد استفاده : 317
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة عزاء عمید عائلة خلیل بالبحیرة            تعداد استفاده : 325
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة سیقول السفهاء            تعداد استفاده : 293
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة تسجیل اصلی            تعداد استفاده : 297
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة امسیه القلیوبیه 27-4-2010            تعداد استفاده : 283
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة الحسینیه العصر            تعداد استفاده : 294
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة احتفال یوم الوقوف بعرفة 2009            تعداد استفاده : 309
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة احتفال التالت من رمضان 2009            تعداد استفاده : 289
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 2002            تعداد استفاده : 288
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 194-202            تعداد استفاده : 270
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 189 - 199 - إیران            تعداد استفاده : 285
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 177_207            تعداد استفاده : 277
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 124 - 134- إیران            تعداد استفاده : 304
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 124 - 131- إیران            تعداد استفاده : 297
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 22            تعداد استفاده : 297
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 20            تعداد استفاده : 263
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 18            تعداد استفاده : 296
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 16-1-2008            تعداد استفاده : 277
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 15            تعداد استفاده : 294
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 13            تعداد استفاده : 306
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 11            تعداد استفاده : 291
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 9            تعداد استفاده : 238
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 7            تعداد استفاده : 234
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 5            تعداد استفاده : 239
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 3            تعداد استفاده : 247
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 1            تعداد استفاده : 254
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة - إیران            تعداد استفاده : 234
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 177 - 212            تعداد استفاده : 236
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر البقرة وال عمران اولاد سیف 26-3-2010            تعداد استفاده : 178
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر البقرة هریة رزنة 21-4-2010            تعداد استفاده : 170
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاواخرالبقرة والفجر            تعداد استفاده : 118
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاواخر البقرة و آل عمران عزاء الحاج یوسف            تعداد استفاده : 133
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة واوائل بقرة من لبنان 1987            تعداد استفاده : 104
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالرحمن وقریش والبقرة            تعداد استفاده : 114
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحمد والبقرة - إیران            تعداد استفاده : 106
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره-أولیله-9-3-2007            تعداد استفاده : 95
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره وقریش أمسیة لملک الخشوع من تلا منوفیه 29-9-2010            تعداد استفاده : 104
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره وآل عمران من محلة دمنه المنصوره أمسیة 13-9-2010            تعداد استفاده : 118
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة یسالونک عن الاهلة            تعداد استفاده : 105
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش            تعداد استفاده : 114
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش امسیة 29-10-2010            تعداد استفاده : 111
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش 1            تعداد استفاده : 112
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والنصر - إیران            تعداد استفاده : 103
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والقدر من ایران            تعداد استفاده : 106
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والفجر 2001            تعداد استفاده : 104
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والفاتحة            تعداد استفاده : 97
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وآل عمران            تعداد استفاده : 74
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران من قریة سنتریس ابوکبیر شرقیة 22-3-2009            تعداد استفاده : 75
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران باکستان 2008            تعداد استفاده : 74
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران ایران            تعداد استفاده : 69
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وآل عمران - إیران            تعداد استفاده : 70
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة و قریش            تعداد استفاده : 68
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران            تعداد استفاده : 70
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران 3            تعداد استفاده : 70
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران 1            تعداد استفاده : 75
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة قران جمعه 14-5-2011            تعداد استفاده : 66
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة شعائر صلاة الجمعه            تعداد استفاده : 70
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة تلک الرسل            تعداد استفاده : 76
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة ایران            تعداد استفاده : 72
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة امسیة            تعداد استفاده : 77
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة إذاعة            تعداد استفاده : 69
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة احتفال الشرقیه            تعداد استفاده : 81
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة احتفال البرنامج العام بموسم الحج 26-11-2009            تعداد استفاده : 68
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 257 _263 و قریش ایران            تعداد استفاده : 69
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 194-199            تعداد استفاده : 85
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 177-212            تعداد استفاده : 67
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 124_134 استیدیو            تعداد استفاده : 72
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 124 - 131            تعداد استفاده : 80
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 23            تعداد استفاده : 70
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 21            تعداد استفاده : 74
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 19            تعداد استفاده : 73
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,661,977