خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 92 - لیل

موضوع : 92 - لیل
   تعداد 56
استاد محمد اللیثیاللیل1158
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى210
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والشرح والعلق ختام الطباخین 1996 روعه199
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والشرح والتین عزاء والدة الشیخ وحید الشرقاوی 1999 روعه200
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والتین والعلق ختام الطیبه روعه200
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل من صلاة فجر نادرة جداً203
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل197
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والعلق من ابو نجاح 1997 ختام روعه215
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والشرح والتین والعلق والفاتحة من کفر حموده ممتازة213
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والتین والعلق والبینة والهمزة ختام کشیک 1998 روعه206
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل و الضحى و الشرح و التین و العلق و الفاتحة و أوائل البقرة - کفر صقر209
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل العلق الفاتحة237
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلماللیل والقصار206
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعاللیل 1-21217
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداللیل والضحى والشرح والتین - الکویت245
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداللیل231
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیداللیل234
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انوراللیل وقصار السور أمسیه دینیه بمولد الرفاعى 21-1-1993208
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انوراللیل کاملة233
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انوراللیل والنصر والاخلاص إیران226
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناللیل256
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناللیل کاملة1-21220
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویاللیل238
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورختام اللیلة قصار السور 22-7-2011200
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورختام اللیلة القیامة والاعلى والشمس وقریش 21-7-2011203
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,818,174,447