خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 53 - نجم

تلاوت
موضوع : 53 - نجم
   تعداد 399
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر            تعداد استفاده : 627
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر والرحمن            تعداد استفاده : 646
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر والرحمن 1            تعداد استفاده : 634
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر تلاوة رائعة الاداء            تعداد استفاده : 670
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر 2            تعداد استفاده : 636
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم القمر 4            تعداد استفاده : 638
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم            تعداد استفاده : 310
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر وقصار السور            تعداد استفاده : 293
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر والرحمن 5            تعداد استفاده : 309
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر والرحمن 2            تعداد استفاده : 300
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر من جامع برجا الکبیر لبنان 1999            تعداد استفاده : 323
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر عام 1995 من عزاء نادر            تعداد استفاده : 318
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر باکستان 2010            تعداد استفاده : 313
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر اواخر 2008            تعداد استفاده : 319
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر 2010            تعداد استفاده : 306
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر 2006 2            تعداد استفاده : 316
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر 3            تعداد استفاده : 299
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم والقمر 1            تعداد استفاده : 316
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنجم 31 - 62والقمر1- 5            تعداد استفاده : 300
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر النجم والحاقة            تعداد استفاده : 386
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالنجم 31- 62 والقمر 1 - 26            تعداد استفاده : 627
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالنجم والقمر وأول البقرة من عزاء بمصر القدیمة 1968            تعداد استفاده : 369
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالنجم 31-62            تعداد استفاده : 375
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالنجم القمر            تعداد استفاده : 690
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالنجم القمر استدیو            تعداد استفاده : 325
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر وقصار قرآن سهرة الیوم الجمعه 20-5-2011            تعداد استفاده : 242
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر منشیة صهبرة 97            تعداد استفاده : 257
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر من النخاس 1993            تعداد استفاده : 268
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر مسجد السلمانیة طحلة بردین الزقازیق 19-6-2006            تعداد استفاده : 245
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر الصوة ابو حماد 1997            تعداد استفاده : 248
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر 2            تعداد استفاده : 254
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والطور -السبعینات            تعداد استفاده : 237
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم - القمر - الزلزلة - قریش اذاعة القران الکریم الجمعة 20-5-2011            تعداد استفاده : 263
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر النجم وأول القمر بمسجد عمر بن عنان -عزبة حلمى - قریة النخاس            تعداد استفاده : 155
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمرالصوة            تعداد استفاده : 171
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر والزلزلة وقریش 1994            تعداد استفاده : 156
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر مشتول السوق 1992            تعداد استفاده : 157
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر المنزلة            تعداد استفاده : 167
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر أمسیة مسجد الحاج عمر عنانى قریة النخاس            تعداد استفاده : 165
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم والقمر 1            تعداد استفاده : 142
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنجم و القمر و الزلزلة و قریش فى ذکرى الشیخ محمد اللیثى            تعداد استفاده : 153
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر النجم وأول القمر والضحى أمسیة إذاعیة روعه            تعداد استفاده : 193
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم            تعداد استفاده : 351
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم والقمر والرحمن            تعداد استفاده : 362
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم والقمر من سیدی غازی صدى صوت            تعداد استفاده : 352
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم والقمر من الروضة 28-10-87            تعداد استفاده : 335
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم القمر عشاء المربعین 1998            تعداد استفاده : 335
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم والقمر            تعداد استفاده : 153
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم والقمر من نبروه دقهلیة            تعداد استفاده : 167
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم والقمر من دمرو 28-10-87 صدى صوت            تعداد استفاده : 166
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم والقمر قدیمة وروعة بدون صدى            تعداد استفاده : 114
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنجم 1-62            تعداد استفاده : 106
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالنجم القمر سوریا 1969            تعداد استفاده : 357
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنجم والقمر            تعداد استفاده : 119
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنجم والقمر متبول کفر الشیخ            تعداد استفاده : 110
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنجم والقمر دیرب السوق            تعداد استفاده : 120
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنجم والقمر الزنکلون -الزقازیق 25-6-2012            تعداد استفاده : 116
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنجم والقمر شلشلمون 1-11-2011            تعداد استفاده : 118
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنجم والقمر منیة المبشرین 22-2-2012            تعداد استفاده : 108
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنجم والقمر عزاء ابنة الحاج خلیل محروس            تعداد استفاده : 108
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنجم والقمر دیرب السوق 18-3-2012            تعداد استفاده : 106
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنجم والقمر 1            تعداد استفاده : 92
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالنجم            تعداد استفاده : 536
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالنجم و القمر و الرحمن 1            تعداد استفاده : 556
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالنجم 32- 55            تعداد استفاده : 514
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالنجم - الشهیرة            تعداد استفاده : 502
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالنجم و القمر و الرحمن 2            تعداد استفاده : 233
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالنجم القمر التین بغداد 1950            تعداد استفاده : 243
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالنجم - القمر اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 226
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالنجم القمر الفجر الطارق            تعداد استفاده : 128
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالنجم 1-18 الحسین            تعداد استفاده : 125
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالنجم القمر الرحمن            تعداد استفاده : 104
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالنجم بالکویت            تعداد استفاده : 116
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالنجم والقمر            تعداد استفاده : 104
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر            تعداد استفاده : 219
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر 4            تعداد استفاده : 201
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر 2            تعداد استفاده : 186
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر 2 (2)            تعداد استفاده : 180
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر - جنوب أفریقیا            تعداد استفاده : 197
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر - تلاوة 2 - مصر            تعداد استفاده : 194
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر (6)            تعداد استفاده : 189
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر (4)            تعداد استفاده : 187
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر (2)            تعداد استفاده : 173
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والطارق وقریش - المسجد الأقصى            تعداد استفاده : 186
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم من الایة 31 والقمر الى الآیة 17 - تلاوة 1 - الشافعی 76 عبدالباسط            تعداد استفاده : 192
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم القمر 4            تعداد استفاده : 148
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم القمر 2            تعداد استفاده : 179
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم الطارق قریش            تعداد استفاده : 184
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم (2)            تعداد استفاده : 194
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم            تعداد استفاده : 85
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر من جنوب افریقیا            تعداد استفاده : 81
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر 3            تعداد استفاده : 90
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر 2 (3)            تعداد استفاده : 93
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر 1            تعداد استفاده : 92
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر - تلاوة 3 - 1970 - مصر            تعداد استفاده : 84
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر - تلاوة 1 - مصر            تعداد استفاده : 88
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر (5)            تعداد استفاده : 95
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والقمر (3)            تعداد استفاده : 96
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والطارق وقریش            تعداد استفاده : 86
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنجم والطارق وقریش (2)            تعداد استفاده : 90
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,712,041