خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 44 - دخان

موضوع : 44 - دخان
   تعداد 62
استاد محمد صدیق منشاویالدخان 1304
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85872
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالدخان390
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83500
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالدخان کاملة 1-59412
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82597
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالدخان 2397
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82596
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالدخان والقیامة306
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82141
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالدخان 97 صدى صوت334
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82140
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالدخان 1-8 مصر304
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80323
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالدخان 1-8 لبنان318
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80064
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناالدخان315
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79843
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناالدخان 17-59320
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79842
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناالدخان الجاثیة305
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79654
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناالدخان 17-57328
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79653
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والجاثیة328
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78591
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والاحقاف327
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78590
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان 2308
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78589
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان311
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76927
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والجاثیة (2)317
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76926
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والاحقاف (2)316
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76925
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان (2)309
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76924
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالدخان 1306
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71615
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالدخان الغاشیة374
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67993
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شحات محمد انورالدخان320
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65571
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالدخان و الطارق و العلق - مسجد الحسین -3_6_1986297
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61521
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود خلیل الحصریالدخان536
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60235
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 طه النعمانیالدخان297
تلاوت
اثر : طه النعمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59208
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,932,722,950