خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 34 - سباء

تلاوت
موضوع : 34 - سباء
   تعداد 24
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه سبا آیات 1-            تعداد استفاده : 936
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 08:24
مدت : 08:24
کد: 89044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمسبا وفاطر طنبارة 11-9-99            تعداد استفاده : 335
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسبا فاطر (2)            تعداد استفاده : 580
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسبا فاطر            تعداد استفاده : 350
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسبا مسجد الحسین            تعداد استفاده : 728
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیسبا 24- 45            تعداد استفاده : 341
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناخر سبا والمزمل والبلد            تعداد استفاده : 599
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباو فاطر من طنطا 1996            تعداد استفاده : 435
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا والمزمل امسیه            تعداد استفاده : 420
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا فاطر 2            تعداد استفاده : 442
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا 34-39            تعداد استفاده : 437
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناواخر سبا وفاطر            تعداد استفاده : 408
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباْ فاطر ق السنبلاوین 1995            تعداد استفاده : 376
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباء والنازعات            تعداد استفاده : 359
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا ممتازه            تعداد استفاده : 392
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا ایة 24 ایة 45 من مسجد سیدى احمد البدوى عام 78            تعداد استفاده : 358
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا 1-6            تعداد استفاده : 374
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویسباء وفاطر            تعداد استفاده : 341
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویسبا و فاطر            تعداد استفاده : 345
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالسباعیه ادفو 1996 رائعه            تعداد استفاده : 318
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریسبا 43-45            تعداد استفاده : 906
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریسبا 10-14            تعداد استفاده : 507
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملاخر سبا وفاطر استدیوا اذاعى            تعداد استفاده : 357
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه سباء 1 تا 3            تعداد استفاده : 156
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,742,092