خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : محمدرضا کرد

صاحب اثر : محمدرضا کرد

تعداد 6 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
محمدرضا کرد - شهادت سردار سلیمانی کردی
            
عنوان : سردار دلها1
کد ایرانـســــل : 44139918
کد هفتگی ایرانسل : 44139886
کد همراه اول : 15546
کد رایـــتـــــــــــل : 32271
مناسبت : شهادت سردار سلیمانی اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/20
تبلیغات : تعداد 7
محمدرضا کرد - شهادت سردار سلیمانی کردی
            
عنوان : سردار دلها2
کد ایرانـســــل : 44139919
کد هفتگی ایرانسل : 44139887
کد همراه اول : 15547
کد رایـــتـــــــــــل : 32273
مناسبت : شهادت سردار سلیمانی اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/20
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا کرد
            
عنوان : سردار دلها3
کد ایرانـســــل : 44139920
کد هفتگی ایرانسل : 44139888
کد همراه اول : 15548
کد رایـــتـــــــــــل : 32275
مناسبت : شهادت سردار سلیمانی اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/20
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا کرد
            
عنوان : ذوالجناح2
کد ایرانـســــل : 44139916
کد هفتگی ایرانسل : 44139885
کد همراه اول : 15550
کد رایـــتـــــــــــل : 32279
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/20
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا کرد
            
عنوان : ذوالجناح1
کد ایرانـســــل : 44139915
کد هفتگی ایرانسل : 44139884
کد همراه اول : 15549
کد رایـــتـــــــــــل : 32277
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/20
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا کرد
            
عنوان : ذوالجناح3
کد ایرانـســــل : 44139917
کد هفتگی ایرانسل : 44139895
کد همراه اول : 15551
کد رایـــتـــــــــــل : 32281
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/21
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,403,805,577