خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : گروه فجرجاوید یزد

صاحب اثر : گروه فجرجاوید یزد

تعداد 18 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : تنها امیر1
کد ایرانـســــل : 44138944
کد هفتگی ایرانسل : 44138926
کد همراه اول : 14123
مناسبت : عید غدیر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : فتح الفتوح1
کد ایرانـســــل : 44138935
کد هفتگی ایرانسل : 44138917
کد همراه اول : 14111
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : صحن بارونی2
کد ایرانـســــل : 44138947
کد هفتگی ایرانسل : 44138929
کد همراه اول : 14121
مناسبت : میلاد امام رضاعلیه السلام اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : فتح الفتوح2
کد ایرانـســــل : 44138936
کد هفتگی ایرانسل : 44138918
کد همراه اول : 14112
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : از مزرعه تا سفره3
کد ایرانـســــل : 44138933
کد هفتگی ایرانسل : 44138915
کد همراه اول : 14109
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : خشت خشت تا بهشت2
کد ایرانـســــل : 44138941
کد هفتگی ایرانسل : 44138923
کد همراه اول : 14117
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : خشت خشت تا بهشت1
کد ایرانـســــل : 44138940
کد هفتگی ایرانسل : 44138922
کد همراه اول : 14116
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : صحن بارونی1
کد ایرانـســــل : 44138946
کد هفتگی ایرانسل : 44138928
کد همراه اول : 14120
مناسبت : میلاد امام رضاعلیه السلام اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : از مزرعه تا سفره1
کد ایرانـســــل : 44138931
کد هفتگی ایرانسل : 44138913
کد همراه اول : 14107
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : پاکبان
کد ایرانـســــل : 44138943
کد هفتگی ایرانسل : 44138925
کد همراه اول : 14119
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : از مزرعه تا سفره2
کد ایرانـســــل : 44138932
کد هفتگی ایرانسل : 44138914
کد همراه اول : 14108
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : تنها امیر2
کد ایرانـســــل : 44138945
کد هفتگی ایرانسل : 44138927
کد همراه اول : 14124
مناسبت : عید غدیر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : هشت فصل زخم
کد ایرانـســــل : 44138939
کد هفتگی ایرانسل : 44138921
کد همراه اول : 14115
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : قرارعاشقی2
کد ایرانـســــل : 44138938
کد هفتگی ایرانسل : 44138920
کد همراه اول : 14114
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : صحن بارونی3
کد ایرانـســــل : 44138948
کد هفتگی ایرانسل : 44138930
کد همراه اول : 14122
مناسبت : میلاد امام رضاعلیه السلام اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : قرارعاشقی1
کد ایرانـســــل : 44138937
کد هفتگی ایرانسل : 44138919
کد همراه اول : 14113
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
گروه فجرجاوید یزد - دهه فجر
            
عنوان : فجر جاوید
کد ایرانـســــل : 44138934
کد هفتگی ایرانسل : 44138916
کد همراه اول : 14110
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فجرجاوید یزد
            
عنوان : خشت خشت تا بهشت3
کد ایرانـســــل : 44138942
کد هفتگی ایرانسل : 44138924
کد همراه اول : 14118
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,405,436,142