خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : رهبر معظم انقلاب

صاحب اثر : رهبر معظم انقلاب

تعداد 605 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : قواره ی رژیم صهیونیستی
کد ایرانـســــل : 4416862
کد همراه اول : 28753
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/01/04
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - روز جوان فارسی
            
عنوان : توصیه به جوانان
کد ایرانـســــل : 4412050
کد همراه اول : 31683
کد رایـــتـــــــــــل : 8171
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/05
تبلیغات : تعداد 8
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : تقوا یعنی
کد ایرانـســــل : 4413618
کد همراه اول : 31681
کد رایـــتـــــــــــل : 9177
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/20
تبلیغات : تعداد 7
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : یاد خدا
کد ایرانـســــل : 4413623
کد همراه اول : 31685
کد رایـــتـــــــــــل : 9181
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/29
تبلیغات : تعداد 7
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : وظیفه امروز ما
کد ایرانـســــل : 4412428
کد همراه اول : 31684
کد رایـــتـــــــــــل : 15855
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/10/12
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : در راه پیشرفت
کد ایرانـســــل : 4415943
کد همراه اول : 32856
کد رایـــتـــــــــــل : 8275
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/03/21
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - هفته دفاع مقدس فارسی
            
عنوان : اعتقاد به شهادت
کد ایرانـســــل : 4412044
کد همراه اول : 31666
کد رایـــتـــــــــــل : 8159
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/05
تبلیغات : تعداد 14
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : خدا با شماست
کد ایرانـســــل : 4415127
کد همراه اول : 87091
کد رایـــتـــــــــــل : 9153
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/29
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : کار برای خدا
کد ایرانـســــل : 4414137
کد همراه اول : 87089
کد رایـــتـــــــــــل : 9199
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/10
تبلیغات : تعداد 6
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : نیروی انتظامی
کد ایرانـســــل : 4414135
کد همراه اول : 87109
کد رایـــتـــــــــــل : 9195
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/10
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : گشاده رو بودن مسولین
کد ایرانـســــل : 4412144
کد همراه اول : 31669
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/19
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - هفته دفاع مقدس فارسی
            
عنوان : عظمت ایران و شهدا
کد ایرانـســــل : 4412043
کد همراه اول : 31660
کد رایـــتـــــــــــل : 8157
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/05
تبلیغات : تعداد 15
رهبر معظم انقلاب - روز جوان فارسی
            
عنوان : خطاب به جوانان
کد ایرانـســــل : 4412139
کد همراه اول : 31675
کد رایـــتـــــــــــل : 8181
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/19
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : در مقابله با تهاجم
کد ایرانـســــل : 4415535
کد همراه اول : 87056
کد رایـــتـــــــــــل : 8273
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/01/19
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : بدون خشم
کد ایرانـســــل : 4416652
کد همراه اول : 81918
کد رایـــتـــــــــــل : 7599
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/08/30
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : یکی از دو بهترین
کد ایرانـســــل : 4412142
کد همراه اول : 31686
کد رایـــتـــــــــــل : 8187
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/19
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - محرم فارسی
            
عنوان : دعای رهبر در محرم91
کد ایرانـســــل : 4416785
کد همراه اول : 12022
کد رایـــتـــــــــــل : 7403
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/10/11
تبلیغات : تعداد 10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : با قرآن خود را بسازید
کد ایرانـســــل : 4412886
کد همراه اول : 31661
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/12/10
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : عظمت زن در حجاب
کد ایرانـســــل : 4412026
کد همراه اول : 31659
کد رایـــتـــــــــــل : 8141
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/06/29
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : اتکا جوانان به خود
کد ایرانـســــل : 4412255
کد همراه اول : 31667
کد رایـــتـــــــــــل : 8211
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/08
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - محرم فارسی
            
عنوان : رفتار امام حسین
کد ایرانـســــل : 4417720
کد همراه اول : 47501
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/08/25
تبلیغات : تعداد 8
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : درود به مردم ایران
کد ایرانـســــل : 4413509
کد همراه اول : 87060
کد رایـــتـــــــــــل : 9167
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/03/29
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : تهدیدی برای رژیم صهیونیسم
کد ایرانـســــل : 4414140
کد همراه اول : 87122
کد رایـــتـــــــــــل : 9205
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/18
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : جوان و نیروی جوانی
کد ایرانـســــل : 4412894
کد همراه اول : 31673
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/12/10
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : توقف ممنوع
کد ایرانـســــل : 4416496
کد همراه اول : 32773
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/07/30
تبلیغات : تعداد 4
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,404,592,829