خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : کسری کاویانی

صاحب اثر : کسری کاویانی

تعداد 28 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
کسری کاویانی - نوروز فارسی
            
عنوان : هوای عید 1
کد ایرانـســــل : 44114928
کد هفتگی ایرانسل : 44119718
کد همراه اول : 89715
مناسبت : نوروز اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : رهبر فرزانه 2
کد ایرانـســــل : 44116605
کد همراه اول : 89724
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/10/15
تبلیغات : تعداد 1
کسری کاویانی - دهه فجر فارسی
            
عنوان : ایران 2
کد ایرانـســــل : 44114925
کد همراه اول : 89720
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : جمعه آسمانی 1
کد ایرانـســــل : 44114926
کد همراه اول : 89721
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : حرم آسمانی 1
کد ایرانـســــل : 44114911
کد همراه اول : 89712
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : سردار همدانی 2
کد ایرانـســــل : 44114940
کد همراه اول : 89727
مناسبت : شهدای مدافع حرم اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : رهبر فرزانه 3
کد ایرانـســــل : 44116606
کد همراه اول : 89725
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/10/15
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : سفره آسمانی 2
کد ایرانـســــل : 44114938
کد همراه اول : 89730
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : هوای عید 2
کد ایرانـســــل : 44114929
کد همراه اول : 89716
مناسبت : نوروز اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : حبیب حرم 3
کد ایرانـســــل : 44116594
کد همراه اول : 89710
مناسبت : شهدای مدافع حرم اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/10/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : رهبر فرزانه 1
کد ایرانـســــل : 44116604
کد همراه اول : 89723
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/10/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : سردار همدانی 3
کد ایرانـســــل : 44114941
کد همراه اول : 89728
مناسبت : شهدای مدافع حرم اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : ایران 1
کد ایرانـســــل : 44114924
کد همراه اول : 89719
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : سردار همدانی 1
کد ایرانـســــل : 44114939
کد همراه اول : 89726
مناسبت : شهدای مدافع حرم اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : حرم آسمانی 2
کد ایرانـســــل : 44114920
کد همراه اول : 89713
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : حبیب حرم 4
کد ایرانـســــل : 44116595
کد همراه اول : 89711
مناسبت : شهدای مدافع حرم اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/10/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : حرم آسمانی 3
کد ایرانـســــل : 44114921
کد همراه اول : 89714
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : هوای وطن 1
کد ایرانـســــل : 44114922
کد همراه اول : 89717
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : حبیب حرم 2
کد ایرانـســــل : 44116593
کد همراه اول : 89709
مناسبت : شهدای مدافع حرم اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/10/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : جمعه آسمانی 2
کد ایرانـســــل : 44114927
کد همراه اول : 89722
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : قهرمان وطن 1
کد ایرانـســــل : 44116578
کد همراه اول : 89706
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/10/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : سفره آسمانی 1
کد ایرانـســــل : 44114937
کد همراه اول : 89729
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
کسری کاویانی - سالروز مقاومت غزه فارسی
            
عنوان : بچه های غزه 1
کد ایرانـســــل : 44114912
کد همراه اول : 89703
مناسبت : سالروز مقاومت غزه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : بچه های غزه 3
کد ایرانـســــل : 44114914
کد همراه اول : 89705
مناسبت : سالروز مقاومت غزه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کسری کاویانی
            
عنوان : هوای وطن 2
کد ایرانـســــل : 44114923
کد همراه اول : 89718
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/21
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,404,596,402