خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- مناسبت : عید فطر

مناسبت : عید فطر
تعداد 17 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
محمد عبدالحسینی - عید فطر فارسی
            
عنوان : عید آمد
اثر : محمد عبدالحسینی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 441555
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1388/06/04
تبلیغات : تعداد 6
احد قدمی - عید فطر فارسی
            
عنوان : عید رمضان آمد
اثر : احد قدمی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413831
کد همراه اول : 42410
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 9
رهبر معظم انقلاب - عید فطر فارسی
            
عنوان : عید فطر مبارک
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4411665
کد همراه اول : 83147
کد رایـــتـــــــــــل : 4009045
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/05/30
تبلیغات : تعداد 12
رهبر معظم انقلاب - عید فطر فارسی
            
عنوان : عید فطر در سخنان رهبری
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4411664
کد همراه اول : 83146
کد رایـــتـــــــــــل : 4009044
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/05/30
تبلیغات : تعداد 11
گروه محراب - عید فطر فارسی
            
عنوان : الحمدلله علی ما هدانا
اثر : گروه محراب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413829
کد همراه اول : 83109
کد رایـــتـــــــــــل : 4009056
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 12
گروه محراب - عید فطر فارسی
            
عنوان : اللهم اهل الکبریا
اثر : گروه محراب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413830
کد همراه اول : 83111
کد رایـــتـــــــــــل : 4009057
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 13

            
عنوان : خلیک بلبیت
اثر : سیدجبار موسوی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44134420
کد هفتگی ایرانسل : 44134419
گویش : عربی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/03/10
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه محراب
            
عنوان : وان تدخلنی فی کل خیر
اثر : گروه محراب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413833
کد همراه اول : 83205
کد رایـــتـــــــــــل : 4009058
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 8

            
عنوان : تکبیرعیدفطر.مرتضایی فر
اثر : مرتضایی فر اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413835
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 5

            
عنوان : تکبیر عید فطر.گروه محراب
اثر : گروه اهل البیت اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413832
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 4
مرتضایی فر - عید فطر فارسی
            
عنوان : ذکر قنوت نماز عید فطر
اثر : مرتضایی فر اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4411601
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/05/30
تبلیغات : تعداد 6

            
عنوان : للوطن اشواگی
اثر : سیدجبار موسوی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44130139
کد هفتگی ایرانسل : 44130146
گویش : عربی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/06/09
تبلیغات : تعداد 2
گروه تواشیح میعاد قم - عید فطر فارسی
            
عنوان : عید فطر
اثر : گروه تواشیح میعاد قم اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44122163
کد هفتگی ایرانسل : 44122208
کد همراه اول : 27228
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 10

            
عنوان : تکبیر عید
اثر : اقتباسی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44113633
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/20
اقتباسی - عید فطر فارسی
            
عنوان : تکبیر عید
اثر : اقتباسی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4411602
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/05/30
تبلیغات : تعداد 4
گروه طه نبی - عید فطر فارسی
            
عنوان : عید فطر 1
اثر : گروه طه نبی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44116093
کد همراه اول : 30027
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/08/04
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه طه نبی
            
عنوان : عید فطر 2
اثر : گروه طه نبی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44116094
کد همراه اول : 30028
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/08/04
تبلیغات : تعداد 6
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,128,600,771